Search
Close this search box.

Výdaje Money S3

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z FIdoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi (viz https://money.cz/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/moduly/xml-de-profi/ ). Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Pro případ, že modul XML DE Profi v Money S3 ani přes naše doporučení nemáte, tak tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 bez použití zmíněného modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy “Závazky“ a do agendy “Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně.

Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000.
  – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace.
  – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady a faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace.
 2. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých.
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo.
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
  – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
  – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.
  – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky „párovací znak” nebo “variabilní znak”.
  – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak “entry_reference” z transakce KB propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.

  3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
  Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.  
  Při importu výdaje vznikne i 1 standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.  

  Přijatá faktura v Money S3:

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“.
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje.
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“.
  Položky faktury:
  – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši).
  – Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
   – Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“). 
   – Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).   

  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.

  3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy “Faktury přijaté”
  Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se naimportuje jako jedna normální položka.

  Přijatá faktura v Money S3:

  A její položka:

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

 4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
  – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů.
  – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých.
  – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.

  4.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy “Závazky”
  Importovaný záznam se dvěma rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá samotné dani DPH v definované výši.  

  Závazkový doklad v Money S3:  

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“. 
  Položky závazku: 
   – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši). 

  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek. 

  4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“ 
  Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se naimportuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.  

  Závazkový doklad v Money S3:  

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
Popis expenseName/note Název výdaje/Poznámka   k transakci Nákup bot
PrijatDokl documentId Číslo dokladu 55446677
Doklad
VarSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
ParSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
DatUcPr createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Vystaveno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Splatno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Doruceno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
PlnenoDPH taxableDate Datum zdanitelného   plnění 2022-02-08
DodOdb
ObchNazev companyName Název obchodníka Baťa
FaktNazev companyName Název obchodníka Baťa
Nazev companyName Název obchodníka Baťa
ICO identificationNumber IČ obchodníka 27082440
DIC vatId DIČ obchodníka CZ27082440
Ucet bankExport Název účtu zadaný u   integrace cashReg
Uhrada paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
PredKontac accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
KodDPH vatRate Sazba DPH 19Ř00P
Stredisko costCenters/costCenter Kód nákladového   střediska DOG
Zakazka projects/project Kód projektu FP6
Valuty/Mena/Kod currency Původní měna   transakce EUR
Poznamka expenseName; address;   user/employeeNumber; receiptLink Poznámka: Název   výdaje; Adresa: Držitel karty: Zaměstnanecké číslo; Odkaz na účtenku Poznámka: Nákup bot;   Adresa: Hlavni 1, Zlín; Držitel karty: 123666;   https://api-dev.fidoo.com/doc/download/…
Dokumenty receiptFiles/file Účtenka (pokud je   přiřazena)
SeznamPolozek
Popis itemDescription Položka – Popis Základ
Predkontac itemAccountAssignmentCode Položka – Kód   předkontace AAA
Cena/Valuty itemTaxBase Položka – Základ daně 19.99
PocetMJ Konstanta 1
CenaTyp Konstanta 3
SazbaDPH itemVatRate Položka – Sazba DPH 21
Zakazka itemProject/project Položka – Projekt DO
Stredisko itemCostCenter/costCenter Položka – Nákladové   středisko DOG

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S3 export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní, případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S3 a vy na tomto bankovním účtu v Money S3 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S3 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S3 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S3).

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • Při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • Typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
 • Číselnou řadu
 • Předkontaci v případě potřeby zaúčtování
 • Členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

Varianta bez modulu XML DE Profi 

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále  _BD (bankovní doklady). Potvrďte tlačítkem Další.
 3. Přes zvolte soubor, který chcete importovat.

 4. Nyní si nastavte na typu příjmového dokladu číselnou řadu, členění DPH a předkontace.  Zvolte si typ příjmového dokladu pro importované transakce tlačítkem a výběrem typu Banka příjem.

 5. Při zvoleném typu dokladu Banka příjem zvolte tlačítko Opravit

 6. V nastavení si zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
  Pole banka můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 7. Nastavení potvrďte zeleným tlačítkem OK.

 8. Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
  Zvolte si typ výdajového dokladu pro importované transakce tlačítkem  a výběrem typu Banka příjem

 9. Zde si buď upravte jeden z existujících dokladů nebo si vytvořte nový.

 10. V případě nového typu dokladu zvolte název a zkratku a v nastavení si opět zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
  Pole banka může zůstat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 11. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrďte také zeleným OK.

 12. Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý importovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit

 13. Po potvrzení se spustí import transakcí. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

  Import karetních transakcí do bankovních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která vám bude během importu transakce např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedete i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále  _BD (bankovní doklady). Pokračujte tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _BD (bankovní doklady).
 3. V editaci konfigurace zpracování _BD (bankovní doklady) vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové financeKartyTransakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)

 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných/aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S3

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále _BD (bankovní doklady) a potvrďte tlačítkem Další.

 3. Výběr vstupního souboru zahajte tlačítkem a vyberte soubor vyexportovaný z Fidoo. 

 4. Zkontrolujte, že máte správně vybrané typy dokladů pro příjem a výdej, které jste si dříve nakonfigurovali, případně je zvolte a vyberte.  
  (Pozn. Jak nastavit parametry dokladů pro příjem a výdej – viz část Příprava a nastavení na straně Money S3.)  
  Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý importovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit
 5. Naimportují se transakce na kartách z Fidoo a vy je uvidíte v Money S3 jako bankovní doklady. 

  Import karetních transakcí do bankovních dokladů je hotov.

Návody na integrace – Money S3 export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní, případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S3 a vy na tomto bankovním účtu v Money S3 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S3 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Transakce na Fidoo účtu a zkratku druhého do části Karetní transakce, tak docílíte toho, že Money S3 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S3).

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje,
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
 • číselnou řadu 
 • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
 • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo, nemusíte nastavovat nic nového a nastavení provedené pro karetní transakce použijete i pro import transakcí z Fidoo účtu.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále _BD (bankovní doklady). Potvrďte tlačítkem Další.
 3. Přes si zvolte soubor, který chcete importovat.

 4. Nyní si nastavte na typu příjmového dokladu číselnou řadu, členění DPH a předkontace.
  Zvolte si typ příjmového dokladu pro importované transakce z Fidoo účtu tlačítkem a výběrem typu Banka příjem.

 5. Při zvoleném typu dokladu Banka příjem zvolte tlačítko Opravit

 6. V nastavení si zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované transakce z Fidoo účtu.  
  Pole banka můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 7. Nastavení potvrďte zeleným tlačítkem OK.

 8. Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
  Zvolte si typ výdajového dokladu pro importované transakce tlačítkem a výběrem typu Banka příjem

 9. Zde si buď můžete upravit jeden z existujících dokladů nebo si vytvoříte nový.

 10. V případě nového typu dokladu zvolte název a zkratku, a v nastavení si opět zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované transakce na Fidoo účtu.  
  Pole banka můžeme nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 11. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrďte také zeleným OK.

 12. Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý importovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit

 13. Po potvrzení se spustí import transakcí. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

 14. Naimportují se transakce na Fidoo účtu a vy je uvidíte v Money S3 jako bankovní doklady.

  Import transakcí na Fidoo účtu do bankovních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedete i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále _BD (bankovní doklady). Dále pokračujte tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _BD (bankovní doklady).
 3. V editaci konfigurace zpracování _BD (bankovní doklady) vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad seznamem transakcí na Fidoo účtu (Firemní Finance Fidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí na Fidoo účtu 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
  (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.
  (Firemní Finance Fidoo účet – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na Fidoo účtu zvolte volbu Export
  (Firemní FinanceFidoo účetTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

  Vyexportuje se vám exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.

   
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
  dostupných/aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.
  Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Import do Money S3

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _BD (bankovní doklady). Potvrdíme tlačítkem Další.

 3. Výběr vstupního souboru zahájíme tlačítkem a vybereme soubor vyexportovaný z Fidoo. 

 4. Zkontrolujeme, že máme správně vybrané typy dokladů pro příjem a výdej, které jsme si dříve nakonfigurovali, případně je zvolíme a vybereme.  
  (Pozn. Jak nastavit parametry dokladů pro příjem a výdej – viz část Příprava a nastavení na straně Money S3.)  
  Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit
 5. Naimportují se transakce z Fidoo účtu a vy je uvidíte v Money S3 jako bankovní doklady. 

  Import transakcí z Fidoo účtu do bankovních dokladů je hotov.

Návody na integrace – Money S3 export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3
  (NastaveníIntegraceMoney S3).

   

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
 • číselnou řadu 
 • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
 • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V sekci Pokladní doklady zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Zvolíte Výběr nastavení a dále zvolíte _PD (pokladní doklady). Potvrdíte tlačítkem Další.
 3. Přes    si zvolíte soubor, který chcete importovat.

 4. Nyní si nastavíte typ příjmového dokladu vč. číselné řady, členění DPH a předkontace.
  Zvolte si typ příjmového dokladu pro naimportované transakce tlačítkem . 

 5. Pokud zde žádný typ dokladu ještě nemáte předdefinovaný, zvolte tlačítko Přidat a jako typ zvolte Přijmový pokladní doklad.

 6. Novou konfiguraci typu dokladu si nazvete zkratkou a názvem, a v nastavení na záložce “podrobnosti” doplníte zejména Pokladnu, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované hotovostní transakce.
  Pole Pokladna můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té Pokladny, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku Pokladny (viz část Příprava a nastavení na straně Fidoo).
  Zkratka Pokladny nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou Pokladny nastavené na straně Money S3.

 7. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrdíte také zeleným OK.

 8. Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
  Zvolte si typ výdajového dokladu pro naimportované transakce tlačítkem .  

 9. Zde si buď můžete upravit jednu z existujících konfigurací typu dokladu nebo si vytvoříme novou.

 10. V případě nového typu dokladu zvolíte název a zkratku a v nastavení si opět zkontrolujete, případně doplníme Pokladnu, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
  Pole Pokladna můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té Pokladny, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku Pokladny (viz  část Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka Pokladny nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou Pokladny nastavené na straně Money S3. 

 11. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrdíte také zeleným OK.

 12. Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit

 13. Po potvrzení se spustí import Fidoo hotovostních transakcí do Money S3 pokladních dokladů. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

  Import hotovostních transakcí do pokladních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám umožní během importu transakce např. rovnou párovat na pokladní doklady na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedeme prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Pokladní doklady zvolíme volbu XML přenosy Import z XML.


 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _PD (pokladní doklady). Dále pokračujeme tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _PD (pokladní doklady).


 3. V editaci konfigurace zpracování _PD (pokladní doklady) vytvoříme vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříme kopii stávající konfigurace a uložíme si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou. Případně můžeme opravit nějakou stávající konfiguraci
  nebo si vytvořit čistou novou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžeme nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíme i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
  (Moje FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Týmové FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceHotovost – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

  Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S3

 1. V sekci Pokladní doklady zvolte volbu XML přenosy Import z XML.
 2. Zvolíte Výběr nastavení a dále zvolíte _PD (pokladní doklady).
  Potvrdíte tlačítkem Další.

 3. Přes si zvolíme soubor, který chcete importovat.

 4. Zkontrolujte, že máte správně vybrané typy dokladů pro příjem a výdej, které jste si dříve nakonfigurovali, případně je zvolte a vyberte.  
  (Pozn. Jak nastavit parametry dokladů pro příjem a výdej – viz část Příprava a nastavení na straně Money S3).  
  Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit
 5. Po potvrzení se spustí import Fidoo hotovostních transakcí do Money S3 pokladních dokladů. 

  Import hotovostních transakcí do pokladních dokladů je hotov.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Transakce na kartách – Money S3

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z FIdoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi (viz https://money.cz/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/moduly/xml-de-profi/ ). Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Pro případ, že modul XML DE Profi v Money S3 ani přes naše doporučení nemáte, tak tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 bez použití zmíněného modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S3 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S3 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodné jako datum platby.
 • Datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
 • Importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
 • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
 • Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo.
 • Párování takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.
 • V případě, že klient nemá modul XMLDE Profi od společnosti Solitea, tak se při importu nespustí párování s příslušnými doklady. Hromadné párování je možné ručně vyvolat  tlačítkem “hromadné párování”.

Struktura a popis dat

 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – Money S3

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z FIdoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Pro případ, že modul XML DE Profi v Money S3 ani přes naše doporučení nemáte, tak tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 bez použití zmíněného modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • Do Money S3 se importují bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
 • Datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
 • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo. Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na hotovosti – Money S3

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Pro případ, že modul XML DE Profi v Money S3 ani přes naše doporučení nemáte, tak tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 bez použití zmíněného modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3
 • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”
 • v případě, že klient nemá modul XML DE Profi od společnosti Solitea, tak se při importu automaticky nespustí párování s příslušnými doklady. Hromadné párování je možné ručně vyvolat tlačítkem “hromadné párování”.

Struktura a popis dat

 

 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi. Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč 
  – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000.
  – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace.
  – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace.
 2. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých.
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo.
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
 3. Pravidla pro Faktury přijaté
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
  – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
  – V případě, že není zadána zkratka. členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.
  – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
  – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak “entry_reference” z transakce KB propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.

  3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
  Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.  
  Při importu výdaje vznikne i 1 standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.  

  Přijatá faktura v Money S3:

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“.
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje.
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“.
  – Položky faktury:
        – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši).
        – Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
        – Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“). 
        – Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).   

  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.

  3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy “Faktury přijaté”
  Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se importuje jako jedna standardní položka.

  Přijatá faktura v Money S3:

  A její položka:

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

 4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
  – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů.
  – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých.
  – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.

  4.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy “Závazky”
  Importovaný záznam se 2 rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá výši DPH.   

  Závazkový doklad v Money S3:  

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“, 
  – Položky závazku: 
        – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši) 

  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek. 

  4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“ 
  Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se importuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.  

  Závazkový doklad v Money S3:  

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

Struktura a popis dat

 

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
Popis expenseName/note Název výdaje/Poznámka   k transakci Nákup bot
PrijatDokl documentId Číslo dokladu 55446677
Doklad
VarSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
ParSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
DatUcPr createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Vystaveno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Splatno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Doruceno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
PlnenoDPH taxableDate Datum zdanitelného   plnění 2022-02-08
DodOdb
ObchNazev companyName Název obchodníka Baťa
FaktNazev companyName Název obchodníka Baťa
Nazev companyName Název obchodníka Baťa
ICO identificationNumber IČ obchodníka 27082440
DIC vatId DIČ obchodníka CZ27082440
Ucet bankExport Název účtu zadaný u   integrace cashReg
Uhrada paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
PredKontac accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
KodDPH vatRate Sazba DPH 19Ř00P
Stredisko costCenters/costCenter Kód nákladového   střediska DOG
Zakazka projects/project Kód projektu FP6
Valuty/Mena/Kod currency Původní měna   transakce EUR
Poznamka expenseName; address;   user/employeeNumber; receiptLink Poznámka: Název   výdaje; Adresa: Držitel karty: Zaměstnanecké číslo; Odkaz na účtenku Poznámka: Nákup bot;   Adresa: Hlavni 1, Zlín; Držitel karty: 123666;   https://api-dev.fidoo.com/doc/download/…
Dokumenty receiptFiles/file Účtenka (pokud je   přiřazena)
SeznamPolozek
Popis itemDescription Položka – Popis Základ
Predkontac itemAccountAssignmentCode Položka – Kód   předkontace AAA
Cena/Valuty itemTaxBase Položka – Základ daně 19.99
PocetMJ Konstanta 1
CenaTyp Konstanta 3
SazbaDPH itemVatRate Položka – Sazba DPH 21
Zakazka itemProject/project Položka – Projekt DO
Stredisko itemCostCenter/costCenter Položka – Nákladové   středisko DOG

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S3 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3)


 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S3.
  (NastaveníIntegraceMoney S3)


 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S3.
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)


 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S3.
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)


 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam předkontací v Money S3.
  (Nastavení  – Výdaje – Předkontace) 


 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S3.
  (NastaveníProjekty)

                                   

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Celé toto nastavení (a později i proces importu) v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát. Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V sekci Závazky zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Ponecháte vybranou volbu “výběr nastavení” a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberete _PH+ZV.
 3. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami.  
 4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem „Otevřít”.
 5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
 6. Vytvoříte si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem “Opravit”.
 7. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce “Podrobnosti” zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíte tlačítkem OK.
 8. Vyberete upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 9. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 10. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz “Popis exportního formátu” – “Transformační pravidla”).
 11. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 12. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
 13. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
  V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
 14. Ponecháte vybranou volbu “výběr nastavení” a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberte _FP+FV.
 15. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 
 16. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
 17. Nyní si vyberte typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
 18. Vytvoříte si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem “Opravit”.
 19. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury, zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci, a v případě potřeby zaúčtování – Členění DPH.
  Změny uložíte tlačítkem OK.
 20. Vyberete upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 21. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem “Dokončit”.
 22. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
 23. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 24. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.
 1. V sekci Závazky zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostaneme do konfigurace zpracování importů.
 3. Zde si vytvoříme novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříme si práci tím, že si zvolíme existující konfiguraci a naši novou vytvoříme jako kopii již existující konfigurace. Zvolíme tedy Konfiguraci s názvem “_FP+FV – faktury přijaté a vydané” a pokračujeme dále tlačítkem “Kopírovat”.
 4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zrušte zaškrtnutí Faktur vydaných a zaškrtněte Závazky tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Závazků a Faktur přijatých.
 5. Na záložce “Seznamy” zaškrtneme “Předkontace”.
 6. Zvolíme si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “FP+ZV” a popis “Faktury přijaté a Závazky z Fidoo) a dáme uložit tlačítkem OK.
 7. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vybereme a výběr potvrdíme tlačítkem OK..
 8. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 9. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 10. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 11. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
 12. Vytvoříme si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem “Opravit”.
 13. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce “Podrobnosti” zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíme tlačítkem OK.
 14. Vybereme upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
 15. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 16. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz “Popis exportního formátu” – “Transformační pravidla”).
 17. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 18. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
 19. Nyní musíme celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
  V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
 20. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a zvolíme konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jsme si dříve připravili, a pokračujeme tlačítkem “Další”.
 21. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 22. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 23. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
 24. Vytvoříme si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem “Opravit”.
 25. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury a zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování.
  Změny uložíme tlačítkem OK.
 26. Vybereme upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
 27. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 28. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
 29. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 30. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám bude během importu výdaje např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu „Import z XML“.
 2. Zvolte “Výběr nastavení” a dále “_BD (bankovní doklady)”. Dále pokračujte tlačítkem “…” vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky “_BD (bankovní doklady)”.
 3. V editaci konfigurace zpracování “_BD (bankovní doklady)” vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako vaší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje).
2. V účetní agendě v části “Export výdaje” .

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  .
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu “Export” 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaný” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte “Export výdajů“. 
 2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
  Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
  Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko “Stáhnout data”. 
 5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.

         
         Export výdajů je hotov.

Import do Money S3

Celý proces importu v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát.
Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu “Import z XML”.
 2. Ponechte vybranou volbu “výběr nastavení”, zvolte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujte tlačítkem “Další”.
 3. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 

 4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
 5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
 6. Vyberete typ účetního dokladu, který jste si dříve připravili (Viz Příprava a nastavení na straně Money S3) a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 7. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 8. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
 9. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 10. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
 11. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
  V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
 12. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a zvolíte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujete tlačítkem “Další”.
 13. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami. 
 14. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
 15. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
 16. Vyberete typ Přijatých faktur, který jste si dříve připravili, a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 17. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 18. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
 19. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 20. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.