Search
Close this search box.
Úvod Novinky ve Fidoo aplikaci

Novinky ve Fidoo aplikaci

Pravidelně aktualizovaný seznam zapracovaných změn

Do Knihy jízd ve Fidoo aplikaci jsme nyní přidali možnost zaznamenat poznámku ke každé jednotlivé jízdě. Tuto poznámku je možné využit kdykoli podle potřeby – např. k upřesnění účelu jízdy, uvedení způsobu úhrady za tankování PHM atd.

Při vyplnění poznámky se uživateli u dané jízdy zobrazí také ikona znázorňující právě připojenou poznámku k jízdě. Tyto poznámky byly zároveň přidány do XML a obecného XLSX-exportu knihy jízd, a to pro služební i soukromé jízdy (v XLSX-exportu byl přidán sloupec „note“ v záložce „journeys“).

Do Fidoo aplikace jsme přidali potřebný doplněk – přehled schvalování. V něm lze (např. v roli Hlavního správce) nově zobrazit výpis vybraných schvalovatelů pro jednotlivé agendy, a to pro: Lidé, Karty, Týmy a Projekty. Nachází se v sekci Nastavení – Firma – Schvalování v záložce „Přehled schvalování“.

Tato funkcionalita umožní rychle a přehledně zobrazit aktuální přehled nastavených schvalovatelů ve Fidoo aplikaci. K tomu lze využít i filtr pro zobrazení jednoho nebo více požadovaných schvalovatelů. Operativně zde také lze provádět požadované úpravy v nastavení schvalování, a to díky prolinkování schvalovaného uživatele / karty / týmu / projektu v prvním sloupci tabulky do příslušné sekce nastavení schvalování v aplikaci, ze které je možné se volbou „zpět“ ve webovém prohlížeči vrátit do přehledu schvalování.

Toto vylepšení poskytuje nejen jasný a strukturovaný pohled na nastavení schvalování ve firmě, ale zejména komplexní kontrolu nad důležitou agendou schvalování.

V generovaném dokumentu z Fidoo aplikace „Přehled Fidoo účtu a Fidoo karet“ proběhla úprava tak, aby se nezobrazovaly i karty blokované po delší době a nebyly v souhrnném přehledu nahodile řazeny mezi aktivními kartami. Toto řazení mohlo způsobit nepřehlednost a kvůli uvádění i nepotřebných karet blokovaných již před delší dobou byl tento přehled navíc často značně obsáhlý.

Nově proto došlo k úpravě a řazení přehledu karet v dokumentu tak, že aktivní karty jsou uváděny jako první, poté následují karty v dalších stavech a blokované karty se v přehledu uvádějí jako poslední, a to jen v následujících případech:

 • Stav karty se změnil na „Blokovaná“ až v uvedeném období na přehledu
 • Na blokované kartě vznikl jakýkoliv pohyb v období uvedeném na přehledu (tzn. připsány či strženy peníze)
 • Na blokované kartě je nenulový zůstatek

V tomto sprintu jsme se věnovali zejména vylepšení a zefektivnění práce s osobním vyúčtováním ze strany účetních a provedli jsme několik dalších úprav a užitečných vylepšení ve Fidoo aplikaci. V neposlední řadě jsme se zaměřili i na několik úprav v exportech karetních transakcí, knihy jízd a také úprav ve Fidoo public API. Dále jsme implementovali možnost dobíjet Fidoo karty i z mobilní aplikace ze strany uživatelů, kteří nejsou v pozici Správce karet ani Hlavní správce, ale disponují právem dobíjet Fidoo karty (doposud jen) z webové aplikace Fidoo. A zapomenout nesmíme ani na opravu chyb ve Fidoo aplikaci.

✅ Přepočet cizoměnových hotovostních výdajů v osobním vyúčtování

V uplynulém sprintu jsme se zaměřili zejména na vylepšení a zefektivnění práce s osobním vyúčtováním ve Fidoo aplikaci. Jedna z dotčených oblastí je i přepočet cizoměnových hotovostních výdajů. Pokud byl hotovostní výdaj v cizí měně připojen k cesťáku, správně se přepočítával kurzem k prvnímu dni pracovní cesty. Pokud však docházelo k vyrovnání hotovosti přes osobní vyúčtování ve Fidoo aplikaci, byl kurz vyrovnán dle vyhlašovaného kurzu ČNB ke dni, který uživatel v aplikaci zvolil ještě před vyrovnáním. V aplikaci však nebyla propojena hotovost s výdaji, které pokrývala a tyto části byly v aplikaci oddělené nezávisle na sobě. To bylo pro zpracování účetní agendy týkající se osobních vyúčtování pro účetní nekomfortní a velice pracné.

Abychom vyšli maximálně vstříc vašim požadavkům a námětům a zjednodušili jsme vám práci s osobními vyúčtováními, zapracovali jsme do aplikace několik úprav, které zajišťují automatické vyrovnání cizoměnových hotovostních výdajů kurzem ke správnému datu v závislosti na tom, jsou-li tyto výdaje připojeny k cesťáku či nikoliv. Fidoo aplikace tak v rámci zpracování osobních vyúčtování umožňuje:

Vyrovnat cizoměnový výdaj vůči zaměstnanci v sekci Osobní vyúčtování, který není dodatečně přepočten žádným kurzem, ale převezme se jeho hodnota v CZK

 • Vyrovná se zaškrtnutím check-boxu v části Hotovostní výdaje a volbou vyrovnat jeden či více výdajů.
  • Vyrovnáním výdaje či více výdajů současně se vytvoří hotovostní transakce v peněžence pro každý vyrovnaný výdaj.
 • Po vyrovnání výdajů se tyto výdaje zapíší do peněženky.

 • Již vyrovnané výdaje jsou v osobním vyúčtování vyznačeny ikonou peněženky.

Vrátit vyrovnání výdaje v osobním vyúčtování poté, co byl tento výdaj vyrovnán

 • Vrátit vyrovnání výdaje je možné pomocí ikonky na každém řádku vyrovnaného výdaje v Souhrnu vyrovnání peněženky.
 • Tuto akci nelze provádět hromadně pro více výdajů.

Pro lepší pochopení realizovaných vylepšení můžete shlédnout tuto nahrávku, která zaznamenává vylepšený proces uzavření a vyrovnání výdajů ve Fidoo aplikaci v sekci Účetní agenda – Osobní vyúčtování.

Věříme, že toto vylepšení výrazně ulehčí a zefektivní práci zejména všem účetním, kteří/které funkcionalitu „Osobní vyúčtování“ ve Fidoo aplikaci již aktivně využívají. A zároveň přesvědčí o výhodách, které přináší, i všechny ostatní, aby ji minimálně také vyzkoušeli a začali aktivně využívat.

✅ Úpravy ve filtrování Fidoo karet v aplikaci

Upravili jsme filtrování karet ve Fidoo aplikaci. Nově budou ve filtru “Všechny karty – bez blokovaných” také expirované karty, které mají následníka/obnovenou kartu čekajícího na aktivaci. Dosud byly tyto karty ve filtru “Expirované karty”, což však bylo pro uživatele v roli Hlavního správce matoucí.

Navíc byl vytvořen nový filtr: “Karty připravené k aktivaci” v části Stav obnovy, který vám rozšířil stávající možnosti filtrování.

✅ Sjednocení fulltextového vyhledávání napříč Fidoo aplikací

V rámci Fidoo aplikace byly doposud implementovány různé formy fulltextového vyhledávání. Na některých místech v aplikaci proto bylo možné vyhledávat pouze podle jednoho zadaného slova, resp. podle zadané sekvence znaků. To bylo nedostatečné a mohlo to být pro vás i matoucí. Týkalo se to např. sekcí:

 • Firemní finance – Projekty
 • Nastavení – Projekty
 • Nastavení – Výdaje – Členění DPH

Touto úpravou došlo nejen ke sjednocení forem fulltextového vyhledávání, ale i k jeho vylepšení a zpřesnění pro vás – koncové uživatele. Nově je proto při vyhledávání možné zadat např. i více slov oddělených mezerou či v libovolném pořadí, a to na všech místech aplikace, včetně těch výše uvedených.

✅ Zobrazení odeslaných žádostí o přidání uživatele – tzv. „super usera“

Abychom vám Fidoo aplikaci ještě více zpřehlednili, zejména pak uživatelům v roli Hlavní správce a dalším osobám zodpovědným za správu uživatelů, zaměřili jsme se na vylepšení procesu přidávání dalšího uživatele, který je již ve Fidoo aplikaci registrován v jiné či více společnostech zároveň – tedy tzv. uživatel – „super user“.

Po vytvoření uživatele, tzv. „super usera“, se tento uživatel objeví Hlavnímu správci v přehledu všech uživatelů aplikace, až po akceptaci žádosti o přidání super usera. Mohlo se tak stávat, že v mezidobí Hlavní správce ztratil přehled, vytvořil-li už tohoto super usera či nikoliv.

Aby měl Hlavní správce tento proces plně pod kontrolou, přidali jsme vám do sekce Nastavení – Lidé ve Fidoo aplikaci také přehled žádostí o přidání super usera (viz. obrázek). Ten se vám bude zobrazovat jen v případě, že takové žádosti existují a čekají na přijetí/odmítnutí z vaší strany, jakožto Hlavního správce. Ten zde má také možnost danou žádost smazat nebo ji znovu odeslat jako připomenutí k vyřízení.

✅ Možnost dobíjení Fidoo karet i z mobilní aplikace vybranými uživateli

Doposud jste měli možnost dobíjet Fidoo karty ostatním držitelům karet z mobilní aplikace Fidoo pouze z pozice Správce karet, příp. i Manažera týmu, a to pouze členům svého týmu.

Vzhledem k přání z vaší strany týkající se možnosti dobíjet Fidoo karty nejen z webové aplikace, ale i z mobilní aplikace osobami výše neuvedenými, které však přesto disponují oprávněním dobíjet karty, rozhodli jsme se tuto funkcionalitu

do mobilní aplikace také zapracovat. Nově již tedy mohou všichni uživatelé, kteří mají právo dobíjet Fidoo karty z webové aplikace, tyto karty dobíjet kdykoliv a odkudkoliv i ze své mobilní aplikace. Stačí si ji ve svém mobilu aktualizovat přes Google Play nebo App store a následně se v ní zobrazí i karty, které má daný uživatel právo dobíjet.

Věříme, že toto vylepšení významně přispěje ke zvýšení spokojenosti nejen vás – klientů Fidoo, ale zejména i vašich zaměstnanců – držitelů karet, kteří se tak mohou spolehnout, že již v žádné situaci nezůstanou bez finančních prostředků na svých Fidoo kartách.

✅ Úpravy v exportech

Obecný XLSX export karetních transakcí byl rozšířen o typ karty (card_type) a alias (card_alias).

Byl upraven obecný XLSX export pro knihu jízd, kde jsou buňky těchto sloupců formátovány jako číslo, pokud obsahují číslo:

 • vehicle_price
 • fuelings_price
 • fuelings_amount
 • fuelings_cost_per_liter
 • amount_to_tax

V obecném XLSX exportu transakcí byl upraven sloupec transaction_type, kde byl přidán popisek nového typu transakce “Vratka výběru z bankomatu”.

✅ Úpravy ve Fidoo public API

Do Fidoo public API byla k endpointu „get-expenses“ přidána položka „hasItems“ (true/false). Na základě této nově přidané položky již proto nemusíte provolávat endpoint „get-expense-items“, pokud výdaj nemá žádné položky.

Tato úprava vám tak umožní předcházet případným nepříjemnostem vyplývajícím z existujícího omezení v podobě nastaveného denního limitu max. 12.000 requestů (API rate-limit).

 

✅ Úpravy v exportech

Do XML-exportu karetních transakcí byly přidány dva atributy, a to alias karty a typ karty (cardType), aby bylo možné rozlišit, jedná-li se o týmovou či osobní kartu a dle toho zobrazovat buď název nebo alias karty. Úprava exportu ve formátu XLSX bude provedena později.

✅ Změna přidělování role AML zmocněnce

V rámci tohoto sprintu jsme přepracovali a vylepšili celý proces přidělování role AML zmocněnce. Také jsme upravili s tím související proces nezbytného AML školení a jeho obnovy a zapracovali jsme několik dalších vylepšení, která vám usnadní a zefektivní práci ve Fidoo aplikaci.

Roli AML zmocněnce může uživateli přidělit jakýkoliv statutární zástupce, a to nově již bez nutnosti schválení tohoto úkonu také ostatními statutáry, je-li jich ve vaší firmě více. Po přidělení role AML zmocněnec statutárem se danému uživateli v aplikaci vytvoří úkol na přijetí této role. Pokud uživatel tuto roli přijme, již mu není odesílán e-mail obsahující zmocnění k provádění identifikace uživatelů, jako tomu bylo doposud, protože je již obsaženo v Obchodních podmínkách Služby Fidoo.

Dále Fidoo aplikace uživatele po přijetí role AML zmocněnce informuje o nutnosti absolvovat také AML školení. Již k tomu uživateli není vytvářen úkol v aplikaci, ale školení může absolvovat kliknutím přímo na link „AML školení“ v zobrazovaném modálu a následně na tlačítko „Odeslat“ pro potvrzení proškolení. Školící prezentace je nově AML zmocněnci k dispozici po celou dobu, kdy vykonává tuto roli, a to včetně datumu expirace. Zobrazit, příp. prodloužit si AML školení může jednoduše ve Fidoo aplikaci v sekci Můj profil – záložka Profil – sekce Doplňující informace.

 

AML školení je i nadále platné po dobu 1 roku. Sedm dní před vypršením platnosti tohoto školení je uživateli odesílán e-mail s odkazem na AML školení, které je třeba absolvovat znovu.

✅ Změna sazeb DPH od 1. 1. 2024

S účinností od 1. ledna 2024 dochází ke změně sazeb DPH, a to 0 %, dále snížená 12 % a základní 21 %. 

Aplikace Fidoo již dnes reflektuje nové sazby, ale s přechodem do 2024 jsou k dispozici i sazby původní. Tím je zajištěna plynulost přechodu na nové sazby. 

 

✅ Nastavení oznámení o nízkém zůstatku na Fidoo účtu 

Uživatel v roli Finanční správce má nově možnost si při aktivaci oznámení o nízkém zůstatku na Fidoo účtu v sekci Nastavení – Firma – Fidoo účet – Oznámení zůstatku na Fidoo účtu nastavit toto oznámení nejen pro svou roli, ale také pro další adresáty. Provádí-li dobíjení Fidoo účtu nyní např. účetní, díky tomuto nastavení také získá kompletní přehled o aktuálním zůstatku na Fidoo účtu.

Doručení notifikace může proběhnout v rámci aplikace nebo jako zpráva do e-mailu. Reagovat na ni může příjemce zcela samostatně bez další součinnosti Finančního správce. (Ten byl doposud jediným možným adresátem tohoto oznámení.)

Finanční správce může nastavit zasílání oznámení o nízkém zůstatku na Fidoo účtu nejen na jiného Fidoo uživatele, ale komukoliv na libovolnou e-mailovou adresu. Toto flexibilní řešení tak řeší případy dobíjení Fidoo účtu např. v rámci externí spolupráce nebo je potřeba informaci zasílat i na jiné e-mailové adresy než jsou ve Fidoo aplikaci. 

 

✅ Fidoo aplikace hlídá platnost dokladů totožnosti

Již dříve jsme do Fidoo aplikace i do exportu uživatelů doplnili příznak blížící se expirace dokladu totožnosti a příznak expirovaného dokladu totožnosti. 

Nově zde také naleznete další systémovou kontrolu, která hlídá aktuální platnost dokladu totožnosti držitelů Fidoo karet, a to vždy před: 

 • aktivací obnovené karty 
 • předáním týmové karty novému uživateli

V případě, že aplikace odhalí již expirovaný doklad, neumožní držiteli karty aktivovat obnovenou kartu, resp. neumožní ani předat týmovou kartu novému uživateli s expirovaným dokladem totožnosti. Původní držitel týmové karty je pak v aplikaci informován o této skutečnosti. Po úspěšném provedení identifikace uživatele bude moci být aktivace obnovené karty dokončena anebo bude moci být týmová karta tomuto uživateli předána.  

✅ Mobilní platby

Jednou z hlavních agend společnosti Direct Fidoo byl v poslední době zejména vývoj mobilních plateb. Ke spuštění Google Pay došlo teprve nedávno. Nyní přicházíme se službou Apple Pay a tím i s možností plateb Fidoo kartou nejen ve vašem iPhonu, ale ve všech vašich Apple-zařízeních.

Tato novinka jistě potěší všechny „jablíčkáře“. Veškeré detaily k ní Vám byly představeny v samostatné zprávě.

✅ Cesťáky – vazba mezi Žádostí a Zprávou

Ve Fidoo aplikaci došlo k několika podstatným vylepšením týkajících se cesťáků. Aplikace tak pro vás bude v této oblasti mnohem intuitivnější a práce s ní jednodušší a přehlednější.

Zaměřili jsme se na lepší propojení mezi žádostí a zprávou z cesťáku. Již by tak nemělo docházet k tomu, že s dříve vytvořenou žádostí nebude propojena zpráva cesťáku ke konkrétní služební cestě. Dosavadní řešení neumožňovalo jednoduše zjistit, byla-li k dané žádosti vytvořena zpráva či nikoliv.

A co se tedy v cesťácích ve Fidoo aplikaci změnilo a vylepšilo?

 • Při vytváření samostatné zprávy (nikoliv jen ze žádosti) se vám zobrazí modál s nabídkou přiřazení žádosti, která nebyla přiřazena k jiné zprávě, splňuje časové okno a má shodného cestovatele.
 • Možnost přiřadit ke zprávě již existující žádost je nově přidána i do formuláře zprávy (viz. obrázek níže).
 • Po přiřazení žádosti ke zprávě se vám zobrazí možnost načtení všech dat ze žádosti do zprávy.
 • U žádostí/zpráv s existujícím přiřazením zprávy/žádosti se vám nově v listingu zobrazí ikona umožňující rozpoznat existenci tohoto propojení žádosti a zprávy (viz. obrázek níže).
 • V záložce „Informace“ v sekci „Podrobnosti“ u konkrétní žádosti/zprávy byl přidán prolink s ID propojené zprávy/žádosti (viz. obrázek níže).

✅ Přiřazení již schváleného výdaje do cesťáku nově i běžným uživatelem

Ve Fidoo aplikaci nově umožňujeme přiřadit do cesťáku běžným uživatelem i výdaje, které jsou v jiném stavu než jen „Otevřený“, a to až do stavu „Uzavřený“. To vám umožňuje si do cesťáku jednoduše přidat i dříve schválený výdaj (např. za nákup letenky nebo úhradu ubytování), nikoliv jen výdaj ve stavu „Otevřený“. Tuto možnost přiřazení již schváleného výdaje doposud měl pouze uživatel v roli Účetní.

✅ Push notifikace uživatelům při zamítnutí transakce

Provedli jsme nezbytné systémové úpravy, abychom byli schopni držitelům Fidoo karet posílat push notifikace v případě, že došlo k zamítnutí držitelem uskutečněných karetních transakcí. Kliknutím na notifikaci se vám po přihlášení do aplikace zobrazí detail dané transakce.

Držitel karty tak má nově možnost se obratem dozvědět i přesný důvod zamítnutí karetní transakce, ať už se jedná o nedostatek finančních prostředků na kartě, expiraci karty, chybně zadaný PIN anebo třeba překročení max. limitu pro platby kartou.

Tyto notifikace si můžete vypnout/zapnout ve webové verzi Fidoo aplikace v notifikačním centru v sekci „Karty“ (položka „Zamítnutí transakce“). Ve výchozím stavu jsou tyto push notifikace zapnuty.

✅ Refundace – vytvořený výdaj přiřazený držiteli karty je možné editovat

Provedli jsme drobné vylepšení Fidoo aplikace, které majiteli karetního výdaje umožní v případě vratky (refundace) tuto vratku editovat, tzn. doplnit k ní potřebné údaje nebo fotku stejně, jako je to možné u klasického výdaje. Po odeslání ke schválení proběhne klasický schvalovací proces a následně se bude vratka chovat stejně jako běžný výdaj, ale se zápornou částkou.

✅ Úpravy v dokumentu „Přehled Fidoo účtu a Fidoo karet“

Abychom zejména účetním více zpřehlednili obsah stávající položky „Poplatky Fidoo“ obsažené v tomto dokumentu v sekci „Přehled Fidoo účtu“, došlo k jejímu rozdělení na dvě nové, a to „Poplatek za služby Fidoo“ a „Poplatek za vydání/obnovu Fidoo karet“.

✅ Kniha jízd – historie aktivit a událostí

Abychom vám umožnili mít ještě lepší přehled o prováděných aktivitách nebo změnách v knize jízd, zapracovali jsme na určitých vylepšeních i v této oblasti. Nově vám proto zaznamenáváme prováděné aktivity včetně změn v knize jízd, jejich autory a také přesné okamžiky těchto aktivit a ty vám zobrazujeme v historii událostí knihy jízd, která obsahuje:

 • Datum a čas události
 • Název a předmět události
 • Jméno a příjmení uživatele, který událost realizoval

Historie těchto událostí ať už ke konkrétní jízdě anebo k celé knize jízd bude pro uživatele ve Fidoo aplikaci dostupná kliknutím na ikonu v pravé horní části knihy jízd a volbu „Historie událostí“ viz. obrázek níže. Tato historie událostí bude dostupná uživatelům v roli Fleet manažer pro sdílená i přiřazená vozidla a řidičům jen pro jejich přiřazená vozidla.

✅ Kniha jízd – rozšíření exportu o jízdy po vozidlech

Ve Fidoo aplikaci jsme pro potřeby Fleet manažerů vylepšili stávající export knihy jízd (ve formátu XML i XLSX) tak, aby měl Fleet manažer možnost si jednoduše z Fidoo aplikace vygenerovat kromě exportu vozidel a řidičů také tento nový export jízd. Tento export jízd po jednotlivých vozidlech byl doplněn do již existujícího exportu, ve kterém přibyla pouze další záložka „journeys“ (formát XLSX).

Toto vylepšení vám umožní si jednoduchým a rychlým způsobem vytvářet podklady pro ještě lepší a efektivnější kontrolu vozového parku a také uskutečněných jízd za dané období.

✅ Vyhledávání dle alias karty

Ve Fidoo aplikaci jsme provedli další drobné vylepšení, které vám usnadní a zefektivní práci nejen při správě Fidoo karet. Nově je totiž v aplikaci možné vyhledávat konkrétní karty také dle aliasu karty – viz. obrázek.

✅ Spustili jsme mobilní platby pro Google Pay

Spustili jsme možnost plateb přes Google Pay na mobilních zařízeních se systémem Android do ostrého provozu! 

Veškeré detaily k této novince Vám budou představeny v samostatné zprávě, ale již nyní se můžete podívat na některé detaily na naší stránce věnované Google Pay.

Zároveň jsou v plném proudu i práce na vývoji mobilních plateb přes Apple Pay, které Vám nabídneme později.

✅ Vypnutí Knihy jízd v balíčcích Smart a Enterprise

Jak vám již bylo komunikováno dříve, funkcionalita Kniha jízd je nadále dostupná všem klientům využívajícím balíček služeb Smart+ a nic se pro ně nemění. Kniha jízd může být aktivována také klientům využívajícím balíček služeb „Enterprise“.

Pokud využíváte balíček služeb Smart nebo Enterprise, byla vám Kniha jízd ve Fidoo aplikaci deaktivována. Vašim řidičům tak bude v tomto případě Kniha jízd zcela skryta a uživatelům s klíčovou rolí Statutární zástupce, Hlavní správce, Finanční správce, Účetní a Fleet manager zůstane i nadále ve Fidoo aplikaci viditelná omezená verze Knihy jízd s možností si Knihu jízd vyzkoušet i v budoucnu, a to v rozsahu zadání max. 5 jízd v rámci vybraného měsíce. Omezená verze Knihy jízd je ve Fidoo aplikaci vyznačena ikonou zámku – viz. obrázek níže.

Nadále máte samozřejmě možnost si u nás Knihu jízd v případě zájmu nechat opět kdykoliv aktivovat, pokud o tom již nejednáte s naším obchodním zástupcem. O aktivaci Knihy jízd můžete požádat pomocí tlačítka ve Fidoo aplikaci v sekci Kniha jízd – viz. obrázek níže.

✅ Aktualizace Obchodních podmínek Služby Fidoo a Podmínek používání Fidoo karet

V návaznosti na dřívější oznámení si vám dovolujeme připomenout, že s účinností od 1. 10. 2023 došlo k aktualizaci „Obchodních podmínek Služby Fidoo“. Nové Obchodní podmínky Služby Fidoo vám jsou k dispozici také na našem webu.

Dále došlo s účinností od 1. 10. 2023 k aktualizaci Podmínek používání Fidoo karet. Tato aktualizace byla oznámena všem držitelům karet v samostatné zprávě a aktualizovanou verzi dokumentu naleznete také ve Fidoo aplikaci při potvrzení převzetí nově objednané Fidoo karty.

✅ Přiřazení projektu a nákladového střediska k uživateli  

Připravili jsme pro vás další významné vylepšení, které vám usnadní práci ve Fidoo aplikaci. Jedná se o možnost nastavit si u každého uživatele výchozí nákladové středisko nebo projekt, které se pak bude předvyplňovat na jeho výdajích a cestovních příkazech. Tito uživatelé budou mít zároveň možnost si při zadávání výdaje nebo cesťáku toto předvyplněné nákladové středisko nebo projekt jednoduše změnit dle potřeby.

Nastavení výchozího nákladového střediska nebo projektu se ve Fidoo aplikaci provádí v sekci Nastavení – Lidé – Profil – Výchozí nákladové středisko a projekt, a to kliknutím na „Upravit“. Právo nastavit, upravovat či smazat výchozí nákladové středisko nebo projekt konkrétnímu uživateli má ve Fidoo aplikaci Hlavní správce nebo uživatel disponující právem „Správa uživatelů a karet“.

 

✅ Úpravy public API a importu/exportu uživatelů  
Vytvoření možnosti přiřazení projektu nebo nákladového střediska k uživateli má dopad také do importů, exportů i public API. V rámci úprav public API jsme vám proto do všech souvisejících endpointů přidali nové fieldy pro ID projektu a ID nákladového střediska. Dále byla provedena úprava exportu, a to nejen pro formát XML, ale současně i pro formát XLSX, ve kterém došlo k rozšíření o nastavení výchozího nákladového střediska i projektu. Obdobná úprava byla provedena také pro import uživatelů, v němž došlo k nezbytnému přidání sloupců pro nákladové středisko a projekt, abyste si mohli provádět úpravy těchto parametrů automaticky.

Dále byla provedena úprava XML a současně i XLSX exportu uživatelů, do kterých byl nově přidán element idExpiration Date, abyste měli k dispozici ucelenou informaci s přehledem o expiraci dokladu totožnosti u všech vašich uživatelů Fidoo aplikace.

A také jsme pro vás rozšířili veřejný endpoint na úpravu uživatele „update-user“ o parametry firstName a lastName. Budeme tak pro vás v public API podporovat i změnu jména a příjmení uživatelů, u nichž evidujeme KYC statut „unknown“.

 

✅ Příznak expirace dokladů totožnosti uživatelů nově i ve Fidoo aplikaci 
Informaci o expiraci dokladu totožnosti jsme vám doplnili nejen do exportu uživatelů ve formátech XML i XLSX, jak uvádíme výše, ale také přímo do Fidoo aplikace do sekce Nastavení – Lidé. V případě již expirovaného dokladu se vám u daného uživatele zobrazí červená ikona a pokud má dojít k expiraci dokladu do 6 měsíců, bude se zde zobrazovat žlutá ikona.

 

✅ Vylepšení možnosti exportu Účetních kategorií
Nedávno jsme pro vás vyvinuli možnost exportu Účetních kategorií z Fidoo aplikace ve formátu XML a zároveň jsme vám slíbili, že vám dodáme možnost tohoto exportu i ve formátu XLSX. A to nyní také plníme 😊.

Tento export vám umožní si jednoduše a pohodlně vytvořit přehled třeba pro kontrolu anebo aktualizaci existujících účetních kategorií. Funkce je dostupná v sekci Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.

✅ Nově možnost exportu Účetních kategorií   

Vzhledem k tomu, že ve Fidoo aplikaci chyběla možnost exportu účetních kategorií, rozhodli jsme se to pro vás v tomto releasu napravit a možnost tohoto exportu ve formátu XML vám nově také nabídnout. Tím vám umožníme vytvořit si přehled pro kontrolu anebo aktualizaci existujících účetních kategorií ve Fidoo aplikaci, a to jednoduše, rychle a pohodlně. Možnost exportu ve formátu XLSX bude přidána později.

Tato funkce je již nyní dostupná v sekci Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.

Detailnější informace k účetním kategoriím a výhodám jejich využívání naleznete na našem webu v Novinkách v aplikaci k 21.3.2023 zde: Novinky ve Fidoo aplikaci | Fidoo.

✅ Přepis hodnot polí Účetní kategorie a Předkontace při rozpadu výdaje na položky

V rámci Fidoo aplikace jsme vyslyšeli přání účetních a provedli jsme drobné vylepšení týkající se výdajů. Při rozpadu výdaje na položky se ve Fidoo aplikaci nově automaticky přepíše hodnota polí Účetní kategorie a Předkontace z hlavičky na položky daného výdaje s možností jejich následné editace ze strany účetní – viz. obrázek níže.

Toto řešení pro vás bude pohodlnější a nebudete si tak již muset hodnoty těchto polí pamatovat před vlastním přepnutím výdaje na položky, abyste je u položek následně správně doplnily.

✅ Doplnění datumu expirace dokladů totožnosti držitelů karet do seznamu karet k obnově

V rámci přílohy k e-mailu “Blíží se konec platnosti některých Fidoo karet” vám zasíláme seznam Fidoo karet, které budou brzy obnoveny. Ten obsahuje i karty držitelů, kteří mají často propadlé datum expirace dokladu totožnosti.

Nově jsme vám do této přílohy přidali také stavy dokladů totožnosti (tj. „expirováno“ / „bude brzy expirovat“ / „v pořádku“) a dále datum jejich expirace, aby váš AML zmocněnec mohl včas znovu identifikovat tyto držitele karet s propadlým dokladem totožnosti a nedocházelo tak z pohledu legislativy k nežádoucím situacím.

✅ Úpravy v exportech a public API   

Došlo k rozšíření Public API EP /v2/travel/get-travel-reports o parametr „state“, ve kterém si budete moci zvolit přesný status cesťáků, který požadujete získat

V tomto sprintu jsme do Fidoo aplikace zapracovali hned několik zajímavých vylepšení a věnovali jsme se také opravám chyb v aplikaci.

✅ Změna jména uživatele již i bez nutnosti jeho identifikace  

Pro umožnění změny jména uživatele bylo vždy nutné nejprve identifikovat takového uživatele, který ve Fidoo aplikaci doposud využíval třeba jen cesťáky a ne platební funkce.

Změna jména uživatele bez jeho identifikace bude možná jen u těch uživatelů, kteří nejsou a nebyli držiteli Fidoo karet. V opačném případě se identifikace při změně jména musí provádět.

✅ Vylepšení modálu pro obnovu Fidoo karty

V současném procesu obnov Fidoo karet posíláme uživateli disponujícímu právem „správa uživatelů a karet“ informaci, že budou některé karty za dva měsíce expirovat a ten má následně měsíc na to si upravit adresy pro doručení těchto Fidoo karet, je-li to třeba.

Abychom vám tento proces vylepšili a zpřehlednili, rozhodli jsme se v aplikaci přepracovat aktuální modál pro změnu adresy doručení karty.

Přepracovaný modál je již v současnosti využit pro nově objednávané karty, proto jsme jej použili i pro obnovu Fidoo karet. Stačí v něm jen zvolit adresu pro doručení karty a poté jen vybrat, má-li se tato karta doručit k rukám držitele karty anebo správci karet – jméno dané osoby se níže doplní automaticky. Zároveň zde je i možnost vybrat „Vlastní“ a zadat si jinou osobu pro doručení této karty.

✅ Manuální výběr země cílové destinace u cesťáku do Kosova  

Pro efektivnější tvorbu cesťáků ve Fidoo aplikaci jsme pro vás do aplikace implementovali systémovou kontrolu, načetla-li služba Google při tvorbě cesťáku ve Fidoo aplikaci úspěšně zemi na základě zadaného cíle (resp. i počátku) cesty. Pokud k tomu z nějakého důvodu nedojde, pak se vám v aplikaci nově zobrazí níže uvedený modál s žádostí, abyste vybrali zemi cílové destinace manuálně. Aktuálně tak bude tento modál využíván v případech, kdy zvolíte jako cílovou destinaci např. Kosovo.

Předešlé období jsme věnovali dokončení vývoje Beta verze Knihy jízd. Vše se podařilo a základní verzi Knihy jízd jsme dnes vypustili do světa! Jsme rádi, že můžete tuto dlouho očekávanou novinku od dnešního data používat. Nyní nastává období, kdy od vás budeme sbírat zpětnou vazbu, na základě které budeme Beta verzi Knihy jízd vylepšovat.

✅ Novinka: Kniha jízd ve Fidoo aplikaci

Aktuálně jsme základní verzi Knihy jízd spustili pro všechny naše zákazníky. Důvody pro to máme dva:

 • Chceme, abyste si Knihu jízd vyzkoušeli nezávisle na balíčku, který ve Fidoo máte a zjistili, jestli je to funkce, kterou využijete 🙂
 • Sbíráme zpětnou vazbu a podněty pro další rozvoj Knihy jízd

Na podzim 2023 bude Kniha jízd k dispozici už jen v balíčcích Smart+ a pro zájemce v rámci balíčku Enterprise.

Neváhejte a zašlete nám zpětnou vazbu i vy! Anonymní zpětnou vazbu nám můžete zaslat pomocí tlačítek v podobě smajlíků přímo ve Fidoo aplikaci.

✅ Kde ve Fidoo aplikaci Knihu jízd najdete?

Knihu jízd najdete hned na několika místech. Záleží, jakou roli máte ve Fidoo aplikaci nastavenou.

 • Řidič – jakýkoliv zaměstnanec v rámci firmy, který využívá přiřazené firemní vozidlo nebo sdílené firemní vozidlo. Záložka „Kniha jízd BETA“ v sekci Moje finance.
 • Fleet manager – nová role ve Fidoo aplikaci. Má na starosti firemní vozový park, kontroluje a potvrzuje knihu jízd přes všechny firemní vozidla. Může být definován jeden nebo více fleet managerů v rámci jedné firmy. Záložka „Kniha jízd BETA“ v sekcích Moje finance a Firemní finance.
 • Hlavní správce – má stejná práva jako fleet manager. Plní funkce fleet managera, pokud fleet manager není definován. Záložka „Kniha jízd BETA“ v sekcích Moje finance a Firemní finance.
 • Účetní – vidí aktuální stav knihy jízd a má možnost stahovat výstupy z knihy jízd: přehled po vozidlech a přehled po zaměstnancích (.xls nebo .xml soubor). Záložka „Kniha jízd BETA“ v sekci Účetní agenda.
 

✅ Jak vypadá Kniha jízd ve Fidoo aplikaci?

Přehrajte si video níže. Další informace o Knize jízd najdete na této stránce

✅ Co vše naše Kniha jízd umí?

 • Kompletně nahradí papírové nebo excelové vedení firemních jízd
 • Zrychlení evidence a schvalování firemních jízd
 • Správa vozidel a dostupných údajů
 • Kontrola nad všemi jízdami, sleduje kromě jiného i údaje o tankování
 • Přehledný export firemních jízd podle vozů i podle řidičů
 • Individuální i hromadné upozornění řidičům
 • a další…
 

✅ Kde najdete návody pro používání Knihy jízd?

Pokračujeme ve vývoji Knihy jízd a dále jsme se zaměřili na drobná vylepšení a opravy chyb ve Fidoo aplikaci a také na úpravy v public API a exportech. ✅ Nové: Úpravy ve Fidoo aplikaci Ve Fidoo aplikaci jsme provedli drobné úpravy v sekci Přidat vozidlo (Nastavení – Vozidla – Přidat vozidlo), kam jsme doplnili nové nepovinné pole „Pořizovací cena“ a také zaškrtávací políčko „Nízkoemisní vozidlo“. Zároveň jsme tyto hodnoty přidali i do importu/exportu vozidel (export dočasně jen v XML formátu, XLS formát bude přidán později) a jsou pro vás připraveny také v Public API. Tyto drobné úpravy souvisí s probíhajícím vývojem nové funkcionality ve Fidoo aplikaci –  Knihy jízd, kterou vám detailněji představíme až po jejím dokončení.  ✅ Nové: Rozšíření public API EP v2/get-expenses Došlo k rozšíření requestu o parametr „state“, ve kterém si budete moci vybrat status výdajů, který chcete získat. Bude tak možné zapsat požadovaný status výdajů v parametru „state“ a response vám vrátí zpět výdaje dle vámi zadaného parametru. ✅ Úpravy v exportech V návaznosti na již dříve zmiňovanou možnost rozlišení výdajů přiřazením účetních kategorií jsme vám do generického XLSX exportu výdajů přidali také nový element accountingCategory. Detailnější informace k Účetním kategoriím a výhodám jejich využívání naleznete na našem webu v Novinkách v aplikaci k 21. 3. 2023 zde: Novinky ve Fidoo aplikaci | Fidoo.

Rádi bychom vás informovali o změnách v akceptaci Fidoo karet na nových terminálech s čtečkami karetních čipů.

Přes tyto terminály projde nejlépe “bezkontaktní platba” přiložením karty na příslušný symbol (obrázek níže). Pokud kartu do terminálu se čtečkou karetních čipů zasunete, transakce nemusí být uskutečněna.

 

Co je důvodem?

Od roku 2024 již nebude povinnost mít na kartách MasterCard magnetický proužek. Statická karetní data z magnetického proužku nahradí bezpečnější čipová. Proto jsou platební terminály dlouhodobě celosvětově vybavovány čtečkami karetních čipů. Jde o inovaci ze strany MasterCard, která má vést k menšímu výskytu zneužití karet a ke zvýšení bezpečnosti ve světě platebních karet.

Jak to řešíme ve Fidoo?

Na bezpečí finančních prostředků našich klientů nám velice záleží a proto jsou naše karty nastaveny tak, že všude tam, kde je možnost zaplatit čipem, bude magnetický proužek odmítnut. K placení musí být použit čip karty.

V této souvislosti jste mohli zaznamenat potíže s platbami a to například ve Francii na dálnicích, kde donedávna byly starší typy terminálů. To se nyní mění a tak se stává, že někde zaplatíte tak, jak jste byli dosud zvyklí a někde musíte využít jinou, čipovou možnost platby.

Co tedy dělat?

Znamená to dívat se po symbolu bezkontaktní platba (na obrázku níže), podle kterého snadno rozlišíte “nový terminál” od starého. Na novém terminálu výdaj uhraďte bezkontaktně přiložením karty.

 

 

Prosíme, informujte uživatele Fidoo karet o těchto nových terminálech – například takto:

“Pokud na terminálu zahlédnete symbol “bezkontaktní platba”, výdaj uhraďte přiložením karty na tento symbol – předejdete tak komplikacím v podobě neuskutečněných transakcí.”

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši zákaznickou linku +420 290 290 290 nebo nám napište na info@fidoo.com. Děkujeme za spolupráci.

Záleží nám na tom, aby pro vás bylo Fidoo opravdovým pomocníkem ve vaší každodenní práci – ať už jste běžným uživatelem, finančním správcem anebo účetní.

Vyšli jsme tedy vstříc vašim požadavkům a zavedli ve výdajích možnost vytvoření účetních kategorií.

Účetní kategorie slouží k jednoduchému a rychlému rozlišení výdajů uživatelem a tím i k následnému zefektivnění práce a úspoře času účetních.

✅ Nové: Zavedení účetních kategorií výdajů

Účetní kategorie nyní najdete ve Fidoo aplikaci v menu Nastavení – Výdaje. K jednotlivým zadaným účetním kategoriím zde samozřejmě můžete přiřadit požadované předkontace a tím zejména účetním významně ulehčit a zpříjemnit každodenní práci částečnou automatizací zaúčtování.

V obrázku níže naleznete pro ukázku sadu účetních kategorií, které si ve Fidoo aplikaci můžete založit anebo si můžete vytvořit své vlastní: 

A jaké výhody a možnosti nastavení vám toto řešení přináší? 

 • Výrazná úspora času a práce účetních 
 • Základní rozlišení výdaje zvládne každý uživatel  
 • Přiřazení účetní kategorie k výdaji i přes mobilní aplikaci 
 • Flexibilita řešení je samozřejmostí: 
  • Možnost přidat účetní kategorie do povinných položek 
  • Možnost vytvořit si vlastní sadu účetních kategorií dle svých potřeb 
  • Možnost editace, přidání, mazání jednotlivých položek kategorií 
  • Dostupné fulltextové vyhledávání pro výběr předkontace

V budoucnu bychom chtěli tuto novinku dále vylepšovat a nabídnout vám další užitečné funkcionality, např. možnost exportu/importu účetních kategorií či jejich přidávání přes public API, abychom vám umožnili editovat jednotlivé kategorie a přizpůsobovat si je svým potřebám a preferencím, a to jednoduše, rychle a pohodlně. 

✅ Nové: Úpravy exportu nákladových středisek a předkontací

V minulém vydání releasových novinek jsme vás informovali o možnosti exportu nákladových středisek a předkontací z Fidoo aplikace do XML formátu. Nyní jsme si pro vás připravili dříve avizované rozšíření v podobě možnosti exportu nákladových středisek i předkontací také do XLSX formátu. 

V tomto sprintu vám nabízíme nové funkcionality:

 • export nákladových středisek
 • export předkontací

A aby se vám Fidoo aplikace používala ještě lépe, provedli jsme i úpravu v importu předkontací. Další drobná vylepšení a oprava chyb ve Fidoo aplikaci byly samozřejmostí. Pojďme se na to podívat blíže.

✅ Nové: Export nákladových středisek 

Vzhledem k tomu, že vám ve Fidoo aplikaci chyběla možnost exportu nákladových středisek, rozhodli jsme se to napravit a nabídnout vám možnost i tohoto exportu.

Tím vám umožníme vytvořit si podklad třeba jen pro kontrolní přehled anebo pro aktualizaci existujících nákladových středisek ve Fidoo aplikaci. Jednoduše, rychle a efektivně. Aktuálně je možné export provést ve formátu XML, na formátu XLSX již pracujeme.

Export nákladových středisek je dostupný v sekci Nastavení/Výdaje/Nákladová střediska. 

 

✅ Nové: Export předkontací  

Možnost exportu předkontací je ve Fidoo aplikaci také čerstvou novinkou, takže si budete moci jednoduše vyexportovat i seznam předkontací.

Stejně, jako u nákladových středisek, máte nově možnost si vytvořit podklad třeba jen pro kontrolní přehled anebo pro aktualizaci existujících předkontací ve Fidoo aplikaci. Export je nyní možné provést ve formátu XML, na formátu XLSX již pracujeme. 

Export předkontací si můžete během okamžiku stáhnout v sekci Nastavení/Výdaje/Předkontace. 

 

✅ Úprava importu Předkontací 

Import předkontací již z Fidoo aplikace dobře znáte, pokud jej využíváte. V takovém případě pro vás máme další dobrou zprávu.

Současný import předkontací byl doposud možný jen přes CSV soubor. A abychom vám nabídli jednodušší formát, bude import předkontací nově probíhat přes XLSX soubor, a to stejně jako je tomu např. u importu nákladových středisek, projektů anebo vozidel. 

 

✅ Vypnutí exportu podkladů pro mzdy 

Jak jsme již dříve avizovali, k 2. 3. 2023 došlo k vypnutí exportu podkladů pro mzdy.

Měli jsme k tomu následující důvody:

 • neaktuálnost tohoto exportu, resp. plnil se nepřesnými daty
 • nahradil jej export osobního vyúčtování, který obsahuje všechna data z exportu podkladů pro mzdy. 

Jak nově získáte potřebná data pro svou mzdovou účetní?

Jakmile uzavřete osobní vyúčtování jednotlivých uživatelů, zpřístupní se vám jejich export, ve kterém budou potřebná data k dispozici viz obrázek níže.

✅ Odblokování Fidoo karty po 3x chybně zadaném PINu již umí i Fidoo appka

Pokud se vám již někdy stalo, že jste si Fidoo kartu při placení zablokovali po třetím neúspěšném pokusu o zadání PINu, neměli jste jinou možnost než kontaktovat zákaznickou linku Fidoo, abychom vám PIN karty odblokovali. To se však stává minulostí a nyní vám přinášíme významné vylepšení, které vám zpříjemní a zefektivní užívání vaší Fidoo karty.

Pokud si kartu zablokujete 3x chybně zadaným PINem, dozvíte se to okamžitě dle nastavení svých preferovaných notifikací, a to e-mailem anebo push-notifikací na mobilu. Zároveň si budete moci PIN karty sami ihned odblokovat ve webové nebo mobilní Fidoo aplikaci, aniž byste museli kontaktovat zákaznickou linku Fidoo, a to kdykoliv a odkudkoliv.

Pokud jste pouze držitelem karty bez přístupu do Fidoo aplikace, můžete si nechat PIN karty odblokovat také správcem karet ve vaší společnosti. Toto vylepšení vás již nikdy a nikde nenechá na holičkách, protože ve spojení se stávající možností zobrazit si ve Fidoo appce i zapomenutý PIN ještě před vlastním odblokováním karty je vždy zárukou, že Fidoo kartou zaplatíte, i když vás zradí vlastní paměť.

✅ Úpravy public API endpointů, importů a exportů

 • Doplnili jsme atribut „depositCurrency“ do dvou Public API endpointů u cesťáků (tj. /v2/travel/get-travel-reports a /v2/travel/get-travel-requests), abyste získali kromě informace o záloze také měnu zálohy, kterou jste v aplikaci zadali. 
 • V návaznosti na nedávnou úpravou a rozšíření importu vozidel o položku „employeeNumber“ přidáváme také do XLSX exportu vozidel nový sloupec „user_employee_number“ a dále si vás v této souvislosti dovolujeme upozornit, že jsme museli přejmenovat sloupec „user“ na „user_email“. 
 • V minulém vydání releasových novinek jsme vás informovali o možnosti exportu projektů z Fidoo aplikace do XML formátu. Nyní jsme si pro vás připravili také avizované rozšíření v podobě možnosti exportu projektů také do XLSX formátu. 
 • Do existujícího XML elementu <cardNumber> v exportu výdajů nově přidáváme maskovaná čísla externích (KB) karet, která máte k dispozici v exportech, abyste měli nově také možnost identifikovat konkrétní externí kartu použitou k úhradě konkrétního výdaje, pokud externí karty využíváte. 
 • Abychom vám mohli v XLSX exportu transakcí na Fidoo účtu zobrazovat jméno a příjmení držitele týmové karty stejně jako tomu je u osobní karty, přidáváme tam nově toto jméno držitele. Zároveň tam doplňujeme i jméno a příjmení osoby, která požadavek na dobití/vybití karty iniciovala. V XML exportu již uvedeno je.

✅ Kurzy cizoměnových výdajů u zahraničních cesťáků 

Abychom vám usnadnili práci a v aplikaci zobrazovali všechny důležité informace, přidali jsme vám do Fidoo aplikace do detailu hotovostního výdaje u zahraničního cesťáku i informaci, jaký kurz je u daného cizoměnového výdaje použit včetně data přepočtu tímto kurzem (viz. Obrázek 1).

V historii aktivit budou evidovány eventy týkající se změn kurzu (např. připojením konkrétního cizoměnového hotovostního výdaje k cesťáku).

Dojde-li k odpojení tohoto výdaje od cesťáku, tento výdaj se znovu přepočítá na původní kurz platný ke dni uskutečnění výdaje a v historii aktivit bude zobrazen další event týkající se změny kurzu včetně uvedení důvodu. 


Obrázek 1

✅ PDF osobní vyúčtování

Pro lepší přehlednost a práci s osobním vyúčtováním jsme pro vás zapracovali hned několik úprav a vylepšení do PDF-dokumentu „Osobní vyúčtování“.

Došlo k oddělení karetních a hotovostních výdajů do samostatných sekcí, čímž sjednocujeme i podobu dokumentu se zobrazením v aplikaci, do dokumentu jsme vám dále doplnili také „shortID“ výdaje i cesťáku. V případě plateb KB-kartou je nově za názvem karetního výdaje zobrazena i ikona „EXT“ pro viditelnější odlišení těchto externích výdajů.

Jedná-li se o hromadný cesťák, pak vám v dokumentu uvádíme nově počet cest, místo a města. 

V případech, kdy máte vyplněno nákladové středisko/projekt na jednotlivých položkách výdajů, vám v dokumentu zobrazujeme v závorce nově i počet položek, na kterých je tento údaj vyplněn.

✅ Nově možnost importu i exportu projektů

Věděli jste, že firemní výdaje můžete ve Fidoo aplikaci schvalovat nejen podle týmů, ale také podle projektů? Abychom vám práci nad projekty ještě více usnadnili, zaměřili jsme se tentokrát na vylepšení v importu a exportu projektů.

Importovat projekty bylo dříve možné jen pomocí CSV souboru a pokud v importovaném souboru byla chyba, nebylo možné zjistit, v čem se vyskytuje. Proto zde nově najdete pravidla pro importy, importovaný soubor se nahrává ve formátu XLSX a ihned po jeho nahrání se dozvíte, kolik položek importujete. Pokud uděláte v souboru nějakou chybu, kvůli které nepůjdou data naimportovat, tak se z aplikace hned dozvíte, který řádek a kterou položku je potřeba upravit.

Novou funkcionalitou je také možnost exportu projektů z Fidoo aplikace. Chceme vám nabídnout možnost stáhnout si nejen přehled projektů, ale také dalších informací o budgetech a jejich čerpání nebo o přiřazených projektových manažerech. Aktuálně nasazujeme možnost exportu v XML formátu a již pro vás chystáme rozšíření v podobě exportu i do XLSX formátu.

 

✅ Úprava exportu karetních transakcí

Do obecného XLSX a XLS exportu karetních transakcí jsme vám přidali pole Poznámka, abyste mohli exportovat i texty k nabití/vybití karet. V minulém sprintu jsme toto pole přidali do XML exportu. 

 

✅ Úpravy v importu vozidel

Vylepšili jsme pro vás hromadný import vozidel, abyste mohli přiřadit vozidla uživatelům ve Fidoo aplikaci nejen na základě e-mailu zaměstnance, ale také na základě osobního čísla zaměstnance. Tím vám umožníme v rámci importu přiřadit vozidla i zaměstnancům, kteří nemají přístup do aplikace anebo nemají e-mailovou adresu. 

 

✅ Hromadný import uživatelů – vytvoření nových public API endpointů

Vytvořili jsme nové Public API endpointy pro obsluhu agendy týkající se správy uživatelů ve Fidoo aplikaci. Jedná se o endpointy: add-user, update-user, delete-user, activate-application a deactivate-user. 

✅ Úprava v exportech, integracích a public API

Pro lepší přehlednost jsme opravili řazení vrácených položek v API callech níže uvedeným způsobem, abychom uživatelům zpřehlednili výstupy z následujících endpointů:

 • /v2/cash-transactions/get-cash-transactions
  • nově se řadí od nejstaršího po nejnovější dle „createTransactionDate
 • /v2/mvc-transaction/get-transactions
  • nově se řadí od nejstaršího dle „transactionCreateDate“ namísto původního „transactionld
 • /v2/expense/get-expenses
  • nově se řadí dle „EX-x“ (jako řazení čísel)
 • /v2/travel/get-travel-reports
  • nově se řadí dle „EX-x“ (jako řazení čísel)

Vytvořili jsme také nový endpoint /v2/user/get-user-by-employeeNumber, který umožňuje vypsání informací o uživateli na základě čísla zaměstnance a přidali jsme atribut „deactivated“ do všech users public API  endpointů a atribut „amountCzk“ (tj. částku výdaje v CZK) do public API endpointu výdajů.

✅ Vylepšení importů dat a úpravy XML exportu u karetních transakcí

Pokračujeme také ve vylepšování možností importování dat do Fidoo aplikace a tentokrát jsme se zaměřili na nákladová střediska. Dříve bylo možné importovat nákladová střediska pomocí csv souboru. Nově je import nákladových středisek doplněný o pravidla importu, nahrává se soubor xlsx a ihned po nahrání souboru se klient dozví, kolik položek importuje. Pokud udělá v souboru nějakou chybu, kvůli které nepůjdou data naimportovat, tak se z aplikace hned dozví, který řádek a kterou položku je potřeba upravit. 


Obecný XML export u karetních transakcí jsme rozšířili o poznámku (pole „note“) pro nabití/vybití Fidoo karty. 

✅ Vylepšení přehlednosti aplikace

Aby byla aplikace přehlednější pro uživatele, došlo ke sjednocení barvy názvů všech položek menu určených pro mazání či zablokování. Názvy takových položek jsou v aplikaci vždy zvýrazněny červeně. 


Zároveň Vám připomínáme, že služba Prémiové integrace bude vypnuta k 31. 1. 2023, jak již bylo oznámeno dříve.

✅ Nastavení marketingových souhlasů už v aplikaci nenajdete

Nastavení marketingového souhlasu šlo provést při převzetí karty nebo pak v profilu uživatele. Zároveň s tím bylo možné nastavit preference taky v patičce e-mailu obsahujícího obchodní sdělení. Z důvodu zjednodušení správy jsme nastavení z aplikace odstranili a už je možné změnit preference pouze z patičky e-mailu s Fidoo obchodním sdělením kliknutím na odkaz zde:

 

✅ Změna v generickém exportu karetních transakcí

Jak jsme vás informovali na konci roku, upravili jsem xlsx export karetních transakcí tak, že do pole transaction_id nově plníme dlouhé ID transakce a ne zkrácené, jak tomu bylo dříve. Ve struktuře xml exportu nedojde ke změně ve struktuře, pouze se přestane plnit element shortTransactionId. 

 

✅ Máte nastaveno dvouúrovňové schvalování? Pak zpozorněte

V rámci dvouúrovňového schvalování jsme měli v aplikaci několik nedostatků. Třeba ten, že dvěma schvalovatelům nechodili notifikace o výdajích a cesťácích ke schválení. To jsme opravili. A taky jsme ošetřili, že pokud je nastaveno dvouúrovňové schvalování, musí být nastaven první schvalovatel, pokud je nastaven druhý.

✅ Zobrazení kurzu v hromadném cesťáku

V zahraničním hromadném cesťáku nově zobrazujeme všechny kurzy, které aplikujeme pro výpočet náhrad. Možná jste je už dříve viděli v pdf cesťáku. V detailu cesťáku je nově zobrazujeme úplně stejně.

 

✅ V aplikaci vidíte, že je karta připravena k aktivaci

Některé z vás mátlo, že po objednání karty se na stavové lince karta nikdy nedostane do stavu Doručená a tak jste nevěděli, jestli ji můžete aktivovat, přestože ji již máte fyzicky v ruce. Nově se karta přepne do stavu K aktivaci ve chvíli, kdy vytvoříme úkol na převzetí karty. Jakmile vám kartu váš pošťák doručí, nic vám nebude bránit v její aktivaci. 


✅ Správce týmových karet už se nemusí bát notifikací

Opravili jsme chybu, kterou nám dříve hlásili správci týmových karet. V rámci běžných operací s kartou (zamknutí, odemknutí, dobití, vybití) jsme notifikace odesílali správcům a ne držitelům karet. Tuto chybu jsme opravili a správci už si tak můžou zase zapnout notifikace.

 

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • xlsx export výdajů – přidání pole Číslo KB účtu (externalAccountIban) a Název KB účtu (externalAccountName)

Po Novém roce plánujeme provést změnu v exportu karetních transakcí v xlsx i v xls formátu. Do pole transaction_id budeme nově plnit dlouhé ID transakce a ne zkrácené, jak tomu bylo doposud.

✅ Hlavní správce se všechno dozví přímo v aplikaci

Pokud jste ve Fidoo Hlavním správcem, najdete nově ve spodní části aplikace ikonu žárovky, která skrývá nejen průvodce, jak nastavit Fidoo, ale také veškeré návody. Když si s něčím nebudete vědět rady, můžete to napsat do vyhledávače, který vám zobrazí dostupné návody, popřípadě průvodce. Také se nově budete moci podílet na nových fičurách. A to tak, že nám na ně budete moci dát svůj názor a případně projevit zájem o podílení se na větším detailu.

 

✅ Víte, jak fungují jednotlivé povolené operace v nastavení karet?

V nastavení karty může hlavní správce nebo správce karty nastavit, který typ plateb může být kartou prováděn. Jestli má fungovat jen pro výběry, jestli pouze fyzicky u obchodníků nebo pouze pro platby na internetu, případně si tyto možnosti může libovolně kombinovat. Karty ale mají svá specifika a proto občas karta zafunguje s nastavením omezení i tehdy, kdy na první pohled nemá. Je důležité zmínit, že se nejedná o specifikum pouze Fidoo karet, ale o běžné chování. Nově najdete u jednotlivých operací v nastavení karet i popisky, ve kterých se dozvíte to, co nemusí být jasné. 


✅ Víte, o co přicházíte, když nepoužíváte osobní vyúčtování?

Sekce Účetní agenda je určená pro vaši účetní k tomu, aby měla vše na jednom místě a aby viděla po jednotlivých uživatelích, jaké udělal výdaje a cesťáky, mohla je doplnit, zkontrolovat a pouzavírat, ale také především ve vyúčtování vidí to, jaké z nich plynou závazky nebo pohledávky za zaměstnancem. Ano, i tohle Fidoo aplikace umí a účetní tak nemusí tahle čísla nikde složitě počítat bokem, ale na první dobrou přesně ví, jak na tom jednotliví zaměstnanci jsou. A pokud má radši pdfka, může si každé vyúčtování převést do přehledného pdfka.


 

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • nový export do xlsx nad agendou Lidé – starý jsme ponechali pod označením old
 • xlsx export osobního vyúčtování – přidání pole Počet dní na cestě (travel_report_days_count)
 • xml export výdajů – přidání pole Číslo KB účtu (externalAccountIban) a Název KB účtu (externalAccountName)

✅ Filtrujte výdaje podle projektu a nákladového střediska

Pokud vám ve Fidoo chyběla možnost filtrovat a následně exportovat výdaje, tak vás tato novinka potěší. Od teď můžete filtrovat výdaje podle projektů a nákladových středisek v sekcích Moje finance, Týmové finance a Firemní finance.

Filtr vám najde výdaje jak podle projektu a střediska v hlavičce výdaje, tak taky na položkách. A tento výběr si jednoduše vyexportujete.

 

✅ Souhrnný přehled nad uživateli

Pokud se ve Fidoo aplikaci trošku orientujete, víte, že v sekci Nastavení -> Lidé byla na pravé straně informace o cestovním pojištění. Tento prostor se nám nezdál dostatečně využitý a tak jsme se zamysleli nad tím, co by vám pomohlo nejvíce a vytvořili jsme souhrnný přehled nad uživateli. Zjistíte v něm, kolik uživatelů je ve stavu Nový, což znamená, že si ještě nenastavil heslo a nezaktivoval se, kolik uživatelů už ve Fidoo nějak funguje a taky počet deaktivovaných uživatelů, pokud máte funkci deaktivace aktivní.

A ptáte se, co se stalo s cestovkem? To můžete pořád jednoduše objednat přes výběr a kliknutím na tlačítko objednat pojištění nebo před profil uživatele a záložku Produkty.

✅ Přinášíme další způsob založení uživatele

První, již dříve existující možností, je vytvoření uživatelů přímo v aplikaci jednoho po druhém. To byl doteď jediný možný způsob, jak na to.
Aktuální druhou možností je hromadný import v aplikaci. Je to novinka, která funguje na podobném principu jako ostatní importy. Stáhnete si vzorový soubor a pokud dodržíte strukturu a pravidla pro import, po nahrání vyplněného souboru se vytvoří všichni uživatelé ze souboru. Přímo v aplikaci jsou sepsaná základní pravidla pro import a kdybyste chtěli vědět víc, můžete se podívat na náš web: Pravidla pro import uživatelů | Fidoo.

Již brzy budete moci využívat také možnosti importu a editace uživatelů přes public API. O zprovoznění této funkcionality vám dáme včas vědět.

✅ Odbíjení Fidoo účtu s dvojím ověřením

Určitě jste se už ve Fidoo aplikaci setkali při platbě Fidoo kartou s dvoufaktorovým ověřením. To jsme z legislativních důvodů rozšířili také na vybíjení Fidoo účtu. Nečeká vás nic složitého. V aplikaci zadáte požadavek, přijde vám smska, a poté zadáte heslo a kód z smsky. My až poté požadavek přijmeme a provedeme.

✅ Zamítání přehledně

Od některých z vás se k nám donesla zpráva, že když zamítáte výdaje nebo cesťáky, text v poznámce se nijak nezalamuje a je nepřehledný. Pole pro poznámku jsme tedy upravili a text se nyní nejen zalamuje, ale celé poznámkové pole si můžete zvětšit dle libosti.

✅ Schvalovatelé už nemusí výdaje hned zamítat, drobnosti upraví sami

Vyslyšeli jsme prosby schvalovatelů, kteří v rámci schvalování výdajů občas potřebují nějakou drobnost poupravit. Od teď může každý schvalovatel v rámci schvalování editovat pole název, poznámka, nákladové středisko a projekt. A to jak v hlavičce výdaje, tak i na položkách. Tato funkcionalita je už teď přístupná jak ve webové aplikaci, tak taky v nové verzi mobilní aplikace. Nezapomeňte si ji aktualizovat.

 

 

 

✅ Údaje o vozidlech si můžete jednoduše zaktualizovat pomocí exportu a importu

O možnosti exportovat vozidla do xml jsme vám říkali už minule. Nyní můžete vyexportovat vozidla také do xlsx, upravit si údaje podle potřeby a excel naimportovat zpět do Fidoo. Tím se údaje zaktualizují. Ale pozor na duplicity. Pokud by se stalo, že máte ve Fidoo dvě stejné registrační značky, aktualizace údajů nebude fungovat. Nejdříve bude potřeba se duplicit zbavit a to uděláte tak, že jedno z vozidel smažete.

✅ Obnova propojení s Komerční bankou snadno a rychle

Čas letí jako voda a máme tady výročí prvních propojení s Komerční bankou. A s ním musíme vyřešit i první obnovy propojení. Z důvodu bezpečnosti musíme mít každý rok udělený znovu souhlas s tím, že můžeme načítat výdaje z karet, které máte ve Fidoo aplikaci propojené. A abychom vás nějak nepřekvapili, budete včas informovaní mailem a taky přímo v aplikaci po přihlášení. A poté budete pokračovat dle instrukcí přímo v aplikaci. Je to jednoduché a je to hned. A nemusíte se bát, účty i karty zůstanou propojeny a přiřazeny jednotlivým uživatelům.

✅ Po importu vozidel přicházíme s jejich exportem

V minulých novinkách jsme vám zpřístupnili import vozidel a nyní přicházíme s exportem. Export vozidel je zatím dostupný pouze v XML, ze kterého právě teď vyrábíme taky xlsx. A co to pro vás bude znamenat? Že bude možné do Fidoo všechny auta naimportovat a když budete potřebovat udělat větší změny, budete mít možnost všechna vozidla vyexportovat, provést potřebné úpravy a zpět je naimportovat. Tím se stane to, že vozidla zaktualizujete podle svých potřeb a nebudete to muset naklikávat jedno po druhém.

✅ Stav peněženky k určitému dni už nemusíte marně hledat

Nějakou dobu jsme slyšeli, že účetní potřebují mít ve Fidoo k dispozici stav peněženky k určitému dni, který si samy nastaví. Do dnes se k tomuto údaji dostávaly docela obtížně. A protože co bychom pro naše účetní neudělali, vytvořili jsme novou možnost filtrace nad hotovostní peněženkou.

V sekci Firemní finance – Hotovost – Peněženky lze nastavit filtr na konkrétního uživatele a taky na stav k určitému dni. 

 

 

✅ Finální verze notifikačního centra je venku – nastavte si frekvenci i upomínky

V poslední fázi úprav v notifikačním centru jsme se vrhli na úpravy a vylepšení, která jste dlouhodobě poptávali.

 1. Nastavení frekvence notifikacítato možnost se týká pouze některých notifikací (informace o výdajích/cesťácích ke schválení a upomínací notifikace).

  Jaké frekvence lze nastavit?
  – ihned – pouze schvalovatelské, odesílají se ihned po odeslání výdaje/cesťáku ke schválení
  – denně – odesíláme v 9:00 ráno každý den
  – týdně – odesíláme vždy v pondělí v 9:00 ráno
  – měsíčně – odesíláme vždy 1. den v měsíci v 9:00 ráno

 2. Upomínací notifikace – Přidali jsme dvě notifikace pro uživatele. Připomenutí na nevyúčtovaný cesťák a nezpracovaný výdaj. U obojího lze nastavit frekvenci posílání těchto připomenutí. ​​​​​​​
 3. Push notifikace schvalovateli cesťáků nově si může schvalovatel nastavit zasílání pushek nejen u výdajů, ale i u cesťáků ke schválení.

✅ Vyzkoušejte si nový import vozidel

Nově je možné do Fidoo naimportovat všechna vozidla a to nejen excelem v aplikaci, ale taky přes public API. Všechno má svá pravidla a platí to i pro import vozidel. Tyto pravidla jsou popsaná ve vzorovém souboru, návodech a taky v technickém popisu API.

✅ Zadávání zemí mimo EU už ve Fidoo není tak pracné, zemi si můžete vyhledat

Především u cesťáků bylo zadávání zemí v rámci zahraničních přechodů dost bolestivé v případě, že uživatel cestoval mimo EU. Proto jsme na všechna místa v aplikaci, kde se zadává země, přidali možnost fulltextového vyhledávání podle názvu a kódu země.

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • XLSX hotovostních transakcí – doplnění URL linku na doklad u nabití a vybití peněženky do nového listu
 • XML výdaje – úprava propisu nákladových středisek a projektů na položky. Nově se položky z hlavičky nepropisují na jednotlivé položky, ale zobrazuje se pouze to, co je zadáno v položkách + doplnění názvů ke kódům


✅ Notifikace pro zástupce schvalovatele

V notifikačním centru si nově můžete také zvolit, zda chcete posílat notifikace v případě, že kolegovi, kterého zastupujete, přijde nějaký úkol ke schválení.
Jak si tuto novou funkci zapnout se dozvíte v našich návodech.

✅ Předvyplňujeme dopravní prostředek v průběhu cesty

V rámci cesťáku už nemusíte zadávat několikrát ten samý dopravní prostředek, ale zadáte ho pouze na začátku a pokud vyplňujete další cíle, prostředek vám vyplníme. Prostě automaticky AUTOMATICKY. 

✅ Předkontace – po importu přidáváme taky vyhledávání

Mezi předkontacemi je dosti obtížně vyhledávat a orientovat se v nich. Proto jsme pro vás vyrobili vyhledávání nad předkontacemi.

✅ Link ke stáhnutí dokladu u nabití vybití peněženky je součástí exportu hotovostních transakcí

Zatím pouze v XML a prostřednictvím API, XLSX bude následovat vzápětí.

✅ Správa API klíčů součástí každého hlavního správce

Pokud chtěl hlavní správce získat právo na správu API klíčů, musel nám napsat/zavolat a my jsme mu toto právo udělili. A to bylo vlastně úplně zbytečné. Proto jsme všem hlavním správcům toto právo udělili.

✅ Získání listingu uživatelů přes API

Do dnešního dne existovala možnost získat přes API informace pouze o jednotlivých uživatelích. Nově nabízíme možnost získat přes API listing uživatelů se základními údaji.

✅ Zadávání předkontací téměř automaticky

 Nově je možné naimportovat předkontace dvojím způsobem:

 1. ​​​​​​​import v aplikaci pomocí excelu


 2. ​​​import přes API

Rozšířili jsme pro vás naše API. O možnosti importu přes API si můžete přečíst více na našem webu ve Specifikace API – předkontace.

 • Cesťáky – práce s výdaji v cesťáku
 • Doplnění údajů do Fidoo faktury
 • Obnova karet – úprava pravidel, komu odesíláme obnovenou kartu
 • Předvyplnění uživatele, pokud objednávám kartu z jeho profilu

✅ Vyladěné přiřazování výdajů do cesťáku a přidávání nového výdaje raz dva

U agendy přidání nového výdaje v rámci vyplňování cesťáků najdete několik změn:

 • Rozdělili jsme přidávání nových a existujících výdajů. “Přidat existující výdaj” funguje zcela totožně jako dřív. Po kliknutí na “Vytvořit nový výdaj” se otevře formulář pro vytvoření nového výdaje. Tento výdaj nelze Odeslat ke schválení, lze ho pouze uložit a automaticky se přiřadí k cesťáku.

 

 • Jakmile uživatel odešle cesťák ke schválení, odešleme ke schválení také připojené výdaje, pokud mají vyplněna všechna povinná pole. Pokud u některých výdajů chybí něco vyplněné, uživatele na to upozorníme a tento výdaj ke schválení neodešleme.
 • Výdaj se nově dá otevřít z detailu cesťáku (dřív to bylo možné pouze z náhledu).
 

✅ Fakturu jsme doplnili o údaje, které chyběly účetním

Ve faktuře najdou nově účetní v horní části také variabilní symbol. Dále jsme také přidali název firmy do předmětu fakturačního e-mailu.

✅ Obnovená karta už nejde automaticky tomu, komu byla odeslaná před třemi lety

Jakmile se Fidoo karty blíží ke konci své platnosti, odesíláme hlavnímu správci seznam těchto karet s informací, že pokud je chce poslat jinam nebo někomu jinému, má  údaj změnit v aplikaci. Stávalo se však, že daný uživatel, který je tam napsaný a kterému karta přišla před třemi lety, už ve firmě nepracuje nebo s touto kartou už nemá nic společného.

Nově automaticky nastavíme jako příjemce aktuálního držitele.

✅ Karta z profilu uživatele
Pokud objednáváme kartu z profilu uživatele, předvyplňujeme ho.

 • Zástup – zobrazení zakázaných akcí 
 • Schvalování cesťáků v mobilech – zobrazení všech relevantních cesťáků
 • Úpravy v exportech a integracích

✅ Zástupce nepřebírá všechna práva zastupovaného a včas se to dozví

V rámci role Zástup je vydefinováno, co jako zástupce můžete dělat a co ne. Jakmile se pokusíte provést akci, která v zástupu provést nelze, ihned vám to řekneme ještě před tím, než začnete cokoliv vyplňovat.

Víte jak funkce Zástup funguje a jak ji nastavit? Podrobnější informace najdete v návodech.
 

✅ Schvalovatel vidí v mobilu všechny relevantní cesťáky

Jako schvalovatel nově uvidíte, jak hromadné cesťáky, tak všechny cesťáky s připojenými výdaji, které vám přišly ke schvalování.
Nová verze mobilní aplikace bude co nevidět dostupná na Appstoru a Google Play.

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • XLSX export karet – přidání sloupce Blocked balance
 • XLSX export cesťáků – přidání sloupce daysCount
 • XLSX export výdajů – přidání částky v CZK do položek výdajů
 • XML výdajů – odebrání zaokrouhlování u pole fxRate

 • Zamezení časových překryvů cesťáků
 • Výdaje – u středisek a projektů zobrazujeme za kódem i název
 • Notifikační centrum – rozšíření pokrytých kanálů stávajících notifikací
 • Úpravy v exportech a integracích

✅ Uživatel už neudělá více cesťáku s překrývajícími se termíny

Nově vytvářený cesťák se nemůže časově krýt s jiným již existujícím cesťákem. A to nejen v případě, že uživatel vyváří cesťák sám sobě, ale taky pokud ho vytváří spolucestujícím nebo pokud si duplikuje cesťák a posouvá si ho jen termínově. Fidoo bude tak v tomto případě především účetním zase o něco nápomocnější. 

Nadále bude však možné zadat dvě nepřekrývající se cesty v jednom dni. Tyto cesty (především pokud máte namixované vnitrostátní a mezistátní cesty) vám doporučujeme zadávat do hromadného cesťáku.

 

✅Středisko a projekt už není jen kód

V detailu výdaje vidíme nejen kód střediska a projektu ale taky název. Schvalovatel tedy při schvalování nemusí znát kódy nazpaměť.

✅ Pokrýváme zbytek nepokrytých notifikačních kanálů

U některých druhů notifikací jste si nemohli zvolit oba kanály takže tam, kde to dávalo smysl, jsme vytvořili možnost nastavit si kanál, jaký jako uživatel/firma chcete.

Přidané notifikace zůstávají po nasazení vypnuté a je tedy jen na vás, jestli si změníte aktuální nastavení nebo ne.

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • public API – přidání lokálního datumu a času transakce
 • XML export cesťáků a XML export osobního vyúčtování – přidání elementu “daysCount” (počet dní)
 • XML karetních transakcí – přidání elementu “mcc”
 • Přiřazení úkolu na převzetí obnovené týmové karty
 • Rozšíření vyhledávání v listingu výdajů, cesťáků a transakcí
 • Uložení a schválení/uzavření výdaje v jednom tlačítku
 • Osobní vyúčtování je responzivní
 • Odstranění sekce Projekty z Nastavení -> Výdaje
 • Úpravy v exportech a integracích

 

✅ Obnovenou týmovou kartu v aplikaci přebírá aktuální držitel

Obnovenou týmovou kartu musel dříve přebírat vždy nastavený správce karty, což bylo mnohdy matoucí. Nově se úkol na převzetí a aktivaci vygeneruje vždy aktuálnímu držiteli karty a pokud se v procesu změní držitel, přesune se na něj úkol k aktivaci karty.

 

✅ Vyhledávání v listingu podle částky a ID? Umíme!

Nejedenou jsme od vás slyšeli, že především pro účely controllingu a auditu potřebujete mít možnost vyhledávat výdaje také podle ID výdaje a částky.

Proto jsme vyhledávání rozšířili a nyní můžete lépe vyhledávat nejen ve výdajích, ale taky v cesťácích, hotovostních a karetních transakcích.

Podle čeho můžete hledat, se dozvíte vždy ve vyhledávacím okně. Například u výdajů: 

 

✅ Účetní dokáže uložit a uzavřít v jednom kroku

Od vašich účetních se k nám dostala zpráva, že jim nevyhovuje, že když editují výdaj nebo cesťák a chtějí ho uložit a uzavřít, tak nejdřív musí kliknout na Uložit, pak si to znovu otevřít a kliknout na Schválit. Je to pro ně několik kliknutí navíc. Udělali jsme tedy v detailu úpravu a pokud ve formuláři něco upraví, tlačítko Uzavřít se změní na Uložit a uzavřít.

 

✅ Účetní agendu si můžete zobrazit taky na menších zařízeních

Do plné responzivity webové aplikace (všechno jde zobrazit na mobilu v prohlížeči – nemyslíme tím mobilní appku) nám chybělo doladit osobní vyúčtování. To jsme v tomto sprintu zresponzivněli taky, takže pokud bude chtít vaše účetní něco rychle zkontrolovat, když zrovna nebude u počítače, může se přihlásit z telefonu a dostane se ke všem informacím, které bude potřebovat. 

 

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • XML export cesťáků – Přidání měny a částky v původní měně.
 • Money S3 – následující změny byly včas odkomunikovány klientům využívajících tuto integraci.
  • Export výdajů (import do závazků a přijatých faktur) – ShortId EX-xxxx neplníme do pole Doklad, pole necháváme pro vyplnění nastavenou číselnou řadou v Money. ShortId bez EX se nadále plní do párovacího klíče a do variabilního symbolu.
  • Export karetních transakcí (import do banky) – číslo výpisu se bere jako číslo měsíce (původně se plnila „0“).
  • Export karetních transakcí (import do banky)- do popisu položky se přenáší identifikace protistrany (název obchodníka).
 • Money S4, S5 – úprava, aby fee výběru nepřebíjelo transakci k výběru.
 • API k cesťákům – doplnění chybějícího údaje allowanceTotalCzk.

✅ Osobní vyúčtování v novém hávu

Osobní vyúčtování prošlo faceliftem a je pro vaše účetní přehlednější, dokáží si filtrovat na základě více parametrů a mají k dispozici srozumitelnější data. A jaké změny byly provedeny?

 • Sjednocení hlavičky – vyúčtování jsme sjednotili se zbytkem aplikace a převlékli jsme ji do nového hávu.
 • Rozdělení výdajů na karetní a hotovostní – protože se s těmito dvěma tipy výdajů pracuje odlišně a účetním by pomohlo mít je odděleny, rozdělili jsme sekci Výdaje na dvě samostatné sekce Karetní výdaje a Hotovostní výdaje.
 • Úprava filtrů nad výdaji – zrušili jsme filtr po týdnech a zavedli jsme dva nové filtry. Pokud máte napojené externí karty a ve vyúčtování jsou i výdaje provedené touto kartou, objeví se možnost filtrovat podle toho, jestli se jedná o Fidoo nebo externí výdaj. A pokud je provedený výdaj v cizí měně, dokáže si vaše účetní filtrovat výdaje podle měn a celkový součet vedle filtrů je odrazem nastaveného filtru.

 • Zobrazení informace o vyplnění údajů na položkách – do dnešního dne vaše účetní na výdajích jednoduše neviděla, jestli předkontace nebo projekt je nebo není vyplněný na položkách. Tento problém jsme ošetřili tak, že pokud je vyplněný údaj na položkách, zobrazujeme v závorce, na kolika položkách je tento údaj vyplněn.

 • Pro lepší orientaci jsme přesunuli Sekci Hotovost mezi Výdaje a Náhrady z cest.
 • Doplnili jsme sekci Hotovost o údaje z nabití a vybití peněženky a tím získáváte kompletní obraz o hotovosti u jednotlivých uživatelů.
 • Náhrady z cest – za termín cesty jsme doplnili počet dní, kterých se cesta týkala.

✅ Úpravy v exportech a integracích

 • Prémiové integrace Pohoda:
  • pole DPH se vždy vyplní podle toho, co je zadáno ve Fidoo,
  • přenost předkontace rozpadu položky – omezení a popis maximálního počtu znaků,
  • nové číslování výpisů ve formátu “0+číslo měsíce”,
  • sjednocení – datum výpisu a datum platby bude vyplněno údajem Datum vytvoření.