Search
Close this search box.

Návody na integrace – Helios iNuvio

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul FISFIB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

 1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
  Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.
 2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
  (Nastavení Firma -> Správa API klíčů). 


 3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
  (Nastavení – Firma – Správa API klíčů).


 4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do “schránky” a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy First IS, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu FISFIB v rámci implementace FISFIB do systému HELIOS iNuvio. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Příprava a nastavení na straně Helios iNuvio (a modulu FISFIB)

V první řadě je potřeba, aby firma First IS provedla implementaci modulu FISFIB do Vašeho systému HELIOS iNuvio.

Další nastavení modulu FISFIB bude provedeno pracovníky First IS na míru pracovním postupům a účetním metodám zákazníka při implemantaci FISIFB do systému HELIOS.

 

Práce s modulem FISFIB v Helios iNuvio

Nové přehledy v Heliosu

Po nainstalování doplňku FISFIB se v nabídce stromové struktury v Heliosu objeví nové přehledy týkající se aplikace Fidoo.

HELIOS – Zakázky – přehled zakázek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky – při 
založení zakázky do Heliosu, nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu zakázek. Zaškrtnutím 
příslušného záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. Zakázky 
v Heliosu jsou ve Fidoo označované jako projekty. 

HELIOS – Střediska – přehled středisek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky 
nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu Organizační struktura. Zaškrtnutím příslušného 
záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. 
Nastavení automatického nebo ručního odesílání zakázek a středisek do Fidoo se nakonfiguruje 
při implementaci řešení. 

Fidoo – Karty – přehled karet používaných ve Fidoo. Jsou zde všechny důležité informace o 
kartě – typ karty, název, aktuální, disponibilní, účetní zůstatek, datum expirace, … 

Fidoo – Výdaje – přehled všech výdajů – hotovostních i placených kartou – stažených z Fidoo do 
Heliosu. Stahování probíhá průběžně. 

Fidoo – Cesťáky (zprávy) – přehled cestovních příkazů (cesťáků), stažených z Fidoo do 
Heliosu. Do Heliosu se stahují pouze cestovní příkazy vyplněné po uskutečněné cestě, ve Fidoo 
jsou označované jako zprávy. Stahování probíhá průběžně. 

 

Fidoo – Výdaje

Přehled zobrazuje všechny výdaje s příslušnými informacemi přenesenými z aplikace Fidoo.

Akce nad přehledem Fidoo – Výdaje 

Zpracuj výdaj – tato akce generuje účetní doklady do účetního deníku. Uživatel označí výdaje, 
které chce zpracovat a vybere deník, do kterého se budou výdaje účtovat. Po proběhnutí akce se 
objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem 
Zpracovaný – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut Datum zpracování

Položky výdajů – zobrazí se přehled položek výdaje. O tom, jestli daný výdaj obsahuje položku nebo jen hlavičku, informuje sloupec „Existují položky?“

Hromadná změna kontace – akce umožňuje nastavit na označených záznamech kontaci před zpracováním výdaje do účetního deníku. Funkcionalita se využije v případě, že uživatelé Fidoo nevyplňují kontaci.

Hromadná změna zakázky – akce umožní hromadně změnit, případně nastavit zakázku na výdaji.

Hromadná změna útvaru – akce umožní hromadně změnit, případně nastavit středisko na výdaji.

Hromadná změna vozidla – akce doplní k označeným výdajům zvolené vozidlo, na které se pak bude výdaj účtovat.

Hromadná změna názvu výdaje Helios – v případě, že je potřeba změnit název výdaje vyplněného uživatelem ve FIDOO, pomocí této akce je možné hromadně změnit text, který se pak použije pro účtování.

V hromadných akcích, v případě zaškrtnutí atributu „Aktualizovat i položky“, se změna projeví i na položkách označených výdajů.

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný výdaj byl z účetního deníku vymazán a je nutné tento výdaj opětovně poslat do účetního deníku.

Dokumenty – zde se zobrazují ofocené platební doklady.

 

Přehled položek

Výdaje, které obsahují položky, mají zaškrtnutý atribut „Existují položky?“. Tyto položky je možné samostatně editovat před zpracováním hromadnými akcemi jako v přehledu „Výdaje“.

 

Postup zpracování výdajů

 1. Uživatel označí zvolené výdaje, které chce zpracovat a spustí akci Zpracuj výdaj. Vybere účetní deník a v případě potřeby nastaví Období DPH a Datum případu. Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného účetního deníku.

 2. Následně v importní tabulce zpracuje záznamy do účetního deníku.
  Účetní deník – záložka AkceImport/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených dokladů.

V případě opravy je možné záznamy v účetním deníku vymazat. V přehledu „Výdaje“ zrušit příznak zpracování, záznam opravit a následně znovu zpracovat výdaj.

Fidoo – Cesťáky (zprávy)

Přehled Cesťáky (zprávy) zobrazuje všechny cesťáky s příslušnými informacemi přenesenými z aplikace Fidoo.

Akce nad přehledem Fidoo – Cesťáky

Zpracuj cesťák (zprávu) – akce generuje účetní doklady do pomocné importní tabulky, z které se pak hromadně převedou do účetního deníku. Uživatel označí cestovní příkazy, které chce zpracovat a zprávy se automaticky zpracují do přednastaveného deníku.  Po proběhnutí akce se objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem „Zpracovaný“ – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut „Datum zpracování“. 

Detail jízdy – zobrazí detailní informace o jízdě

Přehled výdajů – zobrazí výdaje náležící k danému cesťáku

Hromadná změna zakázky – provede změnu zakázky nad označenými záznamy

Hromadná změna útvaru – provede změnu útvaru nad označenými záznamy

Hromadná změna vozidla – akce doplní k označenými cesťákům zvolené vozidlo, na které se bude následně cesťák účtovat

Hromadná změna názvu cesťáku Helios – v případě, že je potřeba změnit název cesťáku vyplněného uživatelem ve Fidoo, pomocí této akce lze hromadně změnit text, který se pak použije pro účtování

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný cesťák byl z účetního deníku vymazán a je nutné ho opětovně poslat do účetního deníku

Dokumenty – zobrazí ofocené platební doklady

 

Postup zpracování cesťáků (zpráv)

 1. Uživatel označí záznamy, které chce zpracovat a zpustí akci Zpracuj. V případě potřeby upraví Datum dokladu a potvrdí OK.


 2. Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného účetního deníku.

 3. Účetní deník – akce Import/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených dokladů.

  V případě opravy, je možné záznamy v účetním deníku vymazat. V přehledu cesťáků zrušit příznak zpracování, záznam opravit a následně znovu zpracovat cesťák.

Popis Helios iNuvio

Obecný popis

Integraci Fidoo na Helios iNuvio (dříve Helios Orange) doporučujeme řešit implementací doplňku First IS Fidoo Integration Bridge (FISFIB) od společnosti First IS přímo do Vašeho systému Helios iNuvio. 

Doplněk FISFIB automatizuje celý proces přenosu a účtování cesťáků a výdajových dokladů vytvořených ve FIDOO do systému HELIOS iNuvio (výdajové doklady vč. fotografií účtenek a cestovní náhrady). 


Přínosy řešení:

 • Přenos všech výdajů, včetně ofocených platebních dokladů z APP Fidoo do IS HELIOS
 • Přenos cesťáků, včetně souvisejících výdajů z APP Fidoo do IS HELIOS 
 • Generování účetních dokladů v IS HELIOS  
 • Přenos a přehled aktuálních zůstatků Fidoo karet v IS HELIOS
 • Automatická synchronizace seznamu Zakázek a Nákladových středisek v IS HELIOS a APP Fidoo
 • Úspora času při proplácení účtenek, cestovného, stravného a dalších výdajů na straně zaměstnanců i pracovníka účtárny 

Technické předpoklady:

 • Funkční IS HELIOS ve verzi iNUVIO
 • Aktivovaný modul účetnictví
 • Aktivovaný modul nástroje customizace (doporučeno)

Soubor ke stažení (pdf): Propagační leták FISFIB

Transformační pravidla

Transformační pravidla pro vyplňování detailu příchozích transakcí a rozúčtovávání v HELIOS se definují přímo v nastavení modulu FISFIB v IS HELIOS. Každý zákazník si tak může nastavit pravidla dle své potřeby a účetních metod. Tyto pravidla jsou typicky nastavována během implementace FISFIB do HELIOS. 

Struktura a popis dat

Struktura a popis přenášených dat zde není dostupný.

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Komunikace mezi systémy Direct Fidoo a Helios iNuvio probíhá automaticky pomocí API. 
Exportní soubory zde nejsou potřeba.