Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Helios iNuvio Návody na integrace – Helios iNuvio

Návody na integrace – Helios iNuvio

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul FISFIB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

 1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
  Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.
 2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
  (Nastavení Firma -> Správa API klíčů). 


 3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
  (Nastavení – Firma – Správa API klíčů).


 4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do “schránky” a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy First IS, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu FISFIB v rámci implementace FISFIB do systému HELIOS iNuvio. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Příprava a nastavení na straně Helios iNuvio (a modulu FISFIB)

V první řadě je potřeba, aby firma First IS provedla implementaci modulu FISFIB do Vašeho systému HELIOS iNuvio.

Další nastavení modulu FISFIB bude provedeno pracovníky First IS na míru pracovním postupům a účetním metodám zákazníka při implemantaci FISIFB do systému HELIOS.

 

Práce s modulem FISFIB v Helios iNuvio

Nové přehledy v Heliosu

Po nainstalování doplňku FISFIB se v nabídce stromové struktury v Heliosu objeví nové přehledy týkající se aplikace Fidoo.

HELIOS – Zakázky – přehled zakázek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky – při 
založení zakázky do Heliosu, nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu zakázek. Zaškrtnutím 
příslušného záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. Zakázky 
v Heliosu jsou ve Fidoo označované jako projekty. 

HELIOS – Střediska – přehled středisek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky 
nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu Organizační struktura. Zaškrtnutím příslušného 
záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. 
Nastavení automatického nebo ručního odesílání zakázek a středisek do Fidoo se nakonfiguruje 
při implementaci řešení. 

Fidoo – Karty – přehled karet používaných ve Fidoo. Jsou zde všechny důležité informace o 
kartě – typ karty, název, aktuální, disponibilní, účetní zůstatek, datum expirace, … 

Fidoo – Výdaje – přehled všech výdajů – hotovostních i placených kartou – stažených z Fidoo do 
Heliosu. Stahování probíhá průběžně. 

Fidoo – Cesťáky (zprávy) – přehled cestovních příkazů (cesťáků), stažených z Fidoo do 
Heliosu. Do Heliosu se stahují pouze cestovní příkazy vyplněné po uskutečněné cestě, ve Fidoo 
jsou označované jako zprávy. Stahování probíhá průběžně. 

 

Fidoo – Výdaje

Přehled zobrazuje všechny výdaje s příslušnými informacemi přenesenými z aplikace Fidoo.

Akce nad přehledem Fidoo – Výdaje 

Zpracuj výdaj – tato akce generuje účetní doklady do účetního deníku. Uživatel označí výdaje, 
které chce zpracovat a vybere deník, do kterého se budou výdaje účtovat. Po proběhnutí akce se 
objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem 
Zpracovaný – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut Datum zpracování

Položky výdajů – zobrazí se přehled položek výdaje. O tom, jestli daný výdaj obsahuje položku nebo jen hlavičku, informuje sloupec „Existují položky?“

Hromadná změna kontace – akce umožňuje nastavit na označených záznamech kontaci před zpracováním výdaje do účetního deníku. Funkcionalita se využije v případě, že uživatelé Fidoo nevyplňují kontaci.

Hromadná změna zakázky – akce umožní hromadně změnit, případně nastavit zakázku na výdaji.

Hromadná změna útvaru – akce umožní hromadně změnit, případně nastavit středisko na výdaji.

Hromadná změna vozidla – akce doplní k označeným výdajům zvolené vozidlo, na které se pak bude výdaj účtovat.

Hromadná změna názvu výdaje Helios – v případě, že je potřeba změnit název výdaje vyplněného uživatelem ve FIDOO, pomocí této akce je možné hromadně změnit text, který se pak použije pro účtování.

V hromadných akcích, v případě zaškrtnutí atributu „Aktualizovat i položky“, se změna projeví i na položkách označených výdajů.

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný výdaj byl z účetního deníku vymazán a je nutné tento výdaj opětovně poslat do účetního deníku.

Dokumenty – zde se zobrazují ofocené platební doklady.

 

Přehled položek

Výdaje, které obsahují položky, mají zaškrtnutý atribut „Existují položky?“. Tyto položky je možné samostatně editovat před zpracováním hromadnými akcemi jako v přehledu „Výdaje“.

 

Postup zpracování výdajů

 1. Uživatel označí zvolené výdaje, které chce zpracovat a spustí akci Zpracuj výdaj. Vybere účetní deník a v případě potřeby nastaví Období DPH a Datum případu. Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného účetního deníku.

 2. Následně v importní tabulce zpracuje záznamy do účetního deníku.
  Účetní deník – záložka AkceImport/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených dokladů.

V případě opravy je možné záznamy v účetním deníku vymazat. V přehledu „Výdaje“ zrušit příznak zpracování, záznam opravit a následně znovu zpracovat výdaj.

Fidoo – Cesťáky (zprávy)

Přehled Cesťáky (zprávy) zobrazuje všechny cesťáky s příslušnými informacemi přenesenými z aplikace Fidoo.

Akce nad přehledem Fidoo – Cesťáky

Zpracuj cesťák (zprávu) – akce generuje účetní doklady do pomocné importní tabulky, z které se pak hromadně převedou do účetního deníku. Uživatel označí cestovní příkazy, které chce zpracovat a zprávy se automaticky zpracují do přednastaveného deníku.  Po proběhnutí akce se objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem „Zpracovaný“ – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut „Datum zpracování“. 

Detail jízdy – zobrazí detailní informace o jízdě

Přehled výdajů – zobrazí výdaje náležící k danému cesťáku

Hromadná změna zakázky – provede změnu zakázky nad označenými záznamy

Hromadná změna útvaru – provede změnu útvaru nad označenými záznamy

Hromadná změna vozidla – akce doplní k označenými cesťákům zvolené vozidlo, na které se bude následně cesťák účtovat

Hromadná změna názvu cesťáku Helios – v případě, že je potřeba změnit název cesťáku vyplněného uživatelem ve Fidoo, pomocí této akce lze hromadně změnit text, který se pak použije pro účtování

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný cesťák byl z účetního deníku vymazán a je nutné ho opětovně poslat do účetního deníku

Dokumenty – zobrazí ofocené platební doklady

 

Postup zpracování cesťáků (zpráv)

 1. Uživatel označí záznamy, které chce zpracovat a zpustí akci Zpracuj. V případě potřeby upraví Datum dokladu a potvrdí OK.


 2. Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného účetního deníku.

 3. Účetní deník – akce Import/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených dokladů.

  V případě opravy, je možné záznamy v účetním deníku vymazat. V přehledu cesťáků zrušit příznak zpracování, záznam opravit a následně znovu zpracovat cesťák.