Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Statutární zastupce Identifikace před uzavřením Rámcové smlouvy

Identifikace před uzavřením Rámcové smlouvy

Co je identifikace?

Identifikace je proces, kterým ověřujeme a zaznamenáváme vaše identifikační údaje pro uzavření Rámcové smlouvy.

Proč je identifikace nutná?

Povinnost identifikovat naše klienty nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb. (AML zákon).

Koho musíme identifikovat?

Identifikaci musíme provést s každým zástupcem firmy, který bude podepisovat Rámcovou smlouvu, a to v případě podpisu statutárním zástupcem nebo na základě plné moci

Co se stane, když identifikaci neprovedeme?

Bez provedení identifikace není možné uzavřít s námi Rámcovou smlouvu a využívat služeb Fidoo.

Co je identifikační platba?

Jedná se o jeden z prvků vzdálené identifikace, kterým dochází k ověření existence bankovního účtu.

Kde zjistím údaje pro odeslání identifikační platby?

Tyto informace vám budou sděleny v průběhu zasmluvnění.

 


Způsoby identifikace klienta

1. Osobně

 • Identifikaci provede Direct Fidoo při uzavření Rámcové smlouvy

 

Jaké dokumenty k identifikaci potřebujete?

 • vyplněný Formulář ke smluvní dokumentaci
 • jeden průkaz totožnosti
 • ověření vlastnictví firemního účtu (např. bankovní výpis se začerněnými transakčními údaji)

 

Jaký je postup?

 • Domluvíte si osobní schůzku s naším obchodníkem
 • V rámci setkání obchodník provede identifikaci a identifikační údaje zanese do interního systému

 

 Co si ověříme?

 • Dle IČO firmy zjistíme a zaznamenáme základní identifikační údaje právnické osoby jako jsou: název, sídlo a další informace z platného výpisu z obchodního rejstříku
 • Provedeme identifikaci fyzické osoby, která jménem právnické osoby jedná při uzavření smlouvy: jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt a státní občanství zástupců oprávněných jednat za firmu
 • Ověřujeme, že podoba klienta souhlasí s vyobrazením na průkazu totožnosti
 • Ověříme a zaznamenáme číslo průkazu totožnosti, kdy byl tento průkaz vydán a kým (jakým úřadem či státem) a dále do kdy je tento průkaz platný

 

2. Zprostředkovaně

Identifikaci provedete prostřednictvím tzv. Veřejné listiny o identifikaci, kterou nám po vystavení úřední osobou můžete zaslat či její originál předat našemu obchodnímu zástupci. Tato služba je zpoplatněna.

 

Co si musíte vzít s sebou, když chcete žádat o provedení zprostředkované identifikace? ​

 • průkaz totožnosti
 • výpis z obchodního rejstříku

 

Mezi instituce, které mohou vystavit Veřejnou listinu o identifikaci, patří:

 • kontaktní místa veřejné správy – Czechpoint (Česká pošta, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také velvyslanectví v zahraničí) nebo
 • notáři

 

Jak nám můžete listinu dodat?

 • Originál předáte našemu obchodnímu zástupci nebo
 • Originál zašlete na adresu Direct Fidoo a.s. Pod Dráhou 1636/1 Praha 7 – Holešovice 170 00 nebo
 • Na vaši žádost notář/kontaktní místo veřejné správy doručí veřejnou listiny včetně přílohy do datové schránky Direct Fidoo (amq9upt)

 

V dokumentu musí být uvedeny následující informace:

 • jaká instituce veřejnou listinu vydává
 • na žádost koho je listina vyhotovena – uveďte název společnosti: Direct Fidoo a.s.
 • za jakým účelem je listina vyhotovena – uveďte: uzavření Rámcové smlouvy
 • detaily identifikované osoby
 • prohlášení identifikované osoby
 • podpis identifikované osoby, včetně data a místa podpisu
 • přílohy – součástí Veřejné listiny musí být kopie hlavního identifikačního dokladu (občanský průkaz)
 • datum, místo a podpis osoby, která identifikaci provedla

 

3. Identifikace na dálku bez fyzické přítomnosti

Abychom proces zasmluvnění našim klientům co nejvíce zjednodušili, nabízíme možnost vzdálené identifikace. Identifikace je dokončena po obdržení identifikační platby z firemního bankovního účtu a předložením fotografií dvou dokladů totožnosti.

 

Ke vzdálené identifikaci potřebujete:

 • oboustrannou kopii občanského průkazu jednatele / jednatelů,
 • oboustrannou kopii dalšího identifikačního dokladu (pas, řidičský průkaz) jednatele / jednatelů,
 • printscreen nebo scan výpisu z bankovního účtu, který je veden na jméno vaší společnosti a který bude uveden v Rámcové smlouvě
 • provedení identifikační platby

 

 

Co jsou identifikační doklady?

1. Hlavní doklad totožnosti

Identifikačním dokladem označujeme například občanský průkaz či cestovní pas.

Je požadována přední zadní strana dokladu. Kopie identifikačního dokladu musí splňovat následující náležitosti:

 • doklad musí být platný v den podpisu smlouvy,
 • doklad musí být ve formátu JPG, PNG, GIF nebo PDF,
 • jeden dokument maximálně 10 MB
 • doklad nesmí být znehodnocen žádným vodotiskem,
 • doklad nesmí mít ustřižený roh
 • jednotlivé informace včetně fotografie musí být čitelné a jednoznačně rozpoznatelné
 • jednotlivé informace nesmí být rozmazané ani začerněné,

Přední strana identifikačního dokladu

Zadní strana identifikačního dokladu

 

2. Podpůrný doklad

Jako podpůrný doklad Direct Fidoo akceptuje např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list, oddací list nebo také například kartičku pojištěnce.

Pro tyto doklady platí stejná pravidla jako pro hlavní doklad.

 

3. Výpis z bankovního účtu

Kopie výpisu z bankovního účtu musí splňovat požadavky identifikačního dokladu a musí být aktuální (ne starší než 3 měsíce).

 

Kopie výpisu musí obsahovat následující informace:

 • jméno firmy
 • adresa
 • číslo bankovního účtu
 • bankovní ústav

 

Kopie výpisu může mít začerněné tyto údaje:

 • Počáteční zůstatek
 • Konečný zůstatek
 • Jednotlivé transakce

 Příklad výpisu z bankovního účtu

 

Provedení identifikační platby

Pokyny pro provedení identifikační platby obdržíte v rámci procesu zasmluvnění.

V případě, že identifikační platba nebude připsána na náš účet nejpozději 5 pracovních dní od uzavření Rámcové smlouvy, je tato smlouva neplatná.