Šetřete moře času s naším API

Díky vymakanému API snadno přenesete vaše data do Fidoo aplikace, nebo si je z apky stáhnete přímo do firemního systému. Okamžitě a bez dalšího přihlašování.

Zkontrolujete všechny karetní transakce

Máte přehled o všech uživatelích Fidoo aplikace

Nastavíte parametry a vidíte zůstatky Fidoo karet

Přidáte nového uživatele a objednáte nové karty

Dobijete a odbijete osobní a týmové karty

Vidíte všechny vydané Fidoo karty

Propojení s Fidoo pomocí API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a najdete v ní vše, co aktuálně umíme. 

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty

Jak získat přístupy k Public API a svým datům ve Fidoo?

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.
Jak na to najdete v návodu Fidoo API a jeho nastavení.

Jednotlivé Public API volání

Vše, co v rámci Fidoo umíme a jak to vypadá, najdete přímo na https://api.fidoo.com/v2/. Tady si můžete jednotlivé operace nasimulovat a také se dočtete všechny potřebné informace. 
Podrobnou specifikaci API naleznete zde: Specifikace API | Fidoo

Lidé

/v2/user/get-user

/v2/user/get-user-by-email

HodnotaPopis
userIdUnikátní identifikátor uživatele ve Fidoo
firstNameJméno uživatele
lastNamePříjmení uživatele
emailEmailová adresa uživatele
phoneTelefon uživatele (který slouží pro ověření)
userStateNabývá hodnot PRAVDA /NEPRAVDA. Pravda značí, že je aplikace pro tohoto uživatele aktivní.
employeeNumberZaměstnanecké číslo uživatele, pokud je vyplněno v profilu uživatele
kycStatusNabývá hodnot ověřený/neověřený/ uživatel v závislosti na jeho stavu.
languageVybraný jazyk uživatele (pro aplikaci)
positionPole „Pozice“ na detailu uživatele

Karty

/v2/card/get-cards

HodnotaPopis
cardIdUnikátní identifikátor každé karty v systému Fidoo
maskedNumberMaskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty)
expirationDatum expirace karty
embossNameZadaný název karty v systému Fidoo
cardStateAktuální stav karty k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp.
cardTypeDle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová
userIdUnikátní identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě vícero uživatelů jsou odděleny středníkem
connectedUserIdsjména současných uživatelů spojených s kartou – v případě vícero uživatelů jsou odděleni středníkem
accountingBalanceSoučasný účetní zůstatek karty
availableBalanceSoučasný disponibilní zůstatek karty
blockedBalanceSoučet hodnot nezaúčtovaných (blokovaných) transakcí
aliasVolitelný název karty pro snadné hledání v systému
deliveryEstimateOdhad doručení karty

Karetní transakce

/v2/transaction/get-card-transactions

HodnotaPopis
idUnikátní identifikátor transakce v systému Fidoo
cardIdUnikátní identifikátor karty v systému Fidoo
cardEmbossNameNázev konkrétní karty
cardMaskedNumberMaskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty)
transactionDateČasové razítko vzniku transakce
settlementDateČasové razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno)
originalAmountČástka platební operace
originalCurrencyMěna transakce
signedAmountČástka která byla zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než pole částka transakce
serviceFeeObsahuje údaj o výši poplatku v Kč
transactionStatusDle aktuální stavu transakce
transactionTypeObsahuje informaci o povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp.
merchanNameNázev obchodníka
merchantLocationAdresa obchodníka
merchantCountryIdentifikátor země, na jejímž území k transakci došlo.
categoryNamePokud je vyplněno, obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného výdaje
expenceIDUnikátní identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo
cardTypeTyp karty

Výdaje

/v2/expense/get-expenses

HodnotaPopis
expenseIDUnikátní ID výdaje v systému Fidoo
shortIdZkrácený unikátní identifikátor výdaje
nameNázev výdaje
cardIdUnikátní ID platební karty v systému Fidoo
travelReportIdV případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťáku
receiptIdsUnikátní Ids připojených účtenek k výdaji (jsou-li připojeny)
amountHodnota výdaje
currencyMěna výdaje
vatAmountVýše DPH
vatRateSazba DPH
accountCodeKód předkontace
accountDebitHodnota MÁ DÁTI
accountCreditHodnota DAL
vatAccountCodeKód DPH dané předkontace
vatAccountDebitHodnota DPH pro MÁ DÁTI
vatAccountCreditHodnota DPH pro DAL
privateAmountHodnota soukromého výdaje
dateTimeDatum vzniku výdaje
taxableDateDatum zdanitelného plnění
classStateStatus schvalování
merchantIdentificationNumberIČ obchodníka
merchantVatIdDIČ obchodníka
merchantNameNázev obchodníka
merchantAddressAdresa obchodníka
costCenterIdsKódy nákladových středisek
projectIdsKódy projektů uvedených ve výdaji
vatBreakDownIdČlenění DPH
ownerUserIdUnikátní ID uživatele v systému Fidoo
lastEditDateTimeČasové razítko poslední úpravy výdaje
typeTyp výdaje (manuální, karetní transakce)
closedTrue/False, určuje, zda je výdaj uzavřený
receiptUrlsURL souborů s účtenkami
originalTaxDocumentNumberPůvodní číslo daňového dokladu
DescriptionPoznámka
StateStav výdaje ve Fidoo (viz Stavy výdajů ve Fidoo)

Stavy výdajů ve Fidoo

 
Systémový stav Stav ve Fidoo Popis stavu
prepare Otevřený Nový výdaj doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli
approve Ke schválení Odeslaný ke schválení
accountantApprove K uzavření Čeká na zpracování ze strany účetního
personalBill Uzavřený Schválený ze strany účetního
Export Vyúčtovaný Osobní vyúčtování s tímto výdajem bylo uzavřeno
exported Exportovaný Exportovaný v účetní agendě

Jednotlivé položky výdaje

Na základě unikátního ID výdaje vrací položky tohoto výdaje a následující hodnoty.

/v2/expense/get-expense-items

HodnotaPopis
expenseIdUnikátní ID výdaje v systému Fidoo
namePoložka – název
amountPoložka – hodnota
vatAmountPoložka – výše DPH
vatRatePoložka – sazba DPH
typePoložka – typ (firemní, soukromá)
accountCodePoložka – kód předkontace
accountCreditPoložka – kód MÁ DÁTI
accountDebitPoložka – kód DAL
costCenterIdsPoložka – nákladové sředisko
projectIdsPoložka – projekty
vatBreakDownIdPoložka – kód členění DPH
vatAccountCodePoložka – kód předkontace DPH
vatAccountDebitPoložka – kód MÁ DÁTI pro DPH
vatAccountCreditPoložka – kód DAL pro DPH

Hotovostní transakce

Připravujeme

Cesťáky – zprávy

/v2/travel/get-travel-reports

HodnotaPopisPříklad dat
travelReportIdSystémové ID zprávy o služební cestě27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
travelReportShortIdID zprávy o služební cestěTR-1
travelReportNameNázev zprávy o služební cestěMy testing travel order
travellerIdSystémové ID cestovatele27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
journeyTypeTyp služební cesty„domestic“ / „foreign“
closedUzavřeno„true“ / „false“
journeyStartDateZačátek služební cesty2018-09-17T13:28:35.382Z
journeyEndDateKonec služební cesty2018-09-17T13:28:35.382Z
journeyStartPointMísto začátku služební cestyPrague
journeyEndPointMísto konce služební cestyBrno
mealAllowanceCzkNáhrady za stravné v CZK706.6
pocketMoneyCzkPeníze na cestu v CZK2500
carAllowanceCzkNáhrada za soukrové vozidlo v CZK1354.8
fuelAllowanceCzkNáhrada za palivo v CZK4023
journeyNotePoznámkaNote
reportCreatedČasové razítko vytvoření zprávy o služební cestě2018-09-17T13:28:35.382Z
createdBySystémové ID uživatele, který zprávu vytvořil27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
travelRequestShortIdID žádosti o služební cestuTQ-2
projectIdSystémové ID projektu0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
costCenterIdSystémové ID nákladového střediskad4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
depositRequestedVýše peněz na cestu, o které uživatel žádal v žádosti2000
depositTypeZpůsob výplaty peněz na cestu:
Card – dobití na kartu
Cash – výplata hotovosti
Card / Cash
travelReportStateStav zprávy ve Fidooviz Stavy cesťáků – zpráv ve Fidoo

Stavy cesťáků – zpráv ve Fidoo

Systémový stav Stav ve Fidoo Popis stavu
prepare Otevřená Nová zpráva doposud nezpracovaná nebo vrácená zpět uživateli
approve Ke schválení Odeslaná ke schválení
accountantApprove K uzavření Čeká na zpracování ze strany účetního
personalBill Uzavřená Schválená ze strany účetního
export Vyúčtovaná Osobní vyúčtování s touto zprávou bylo uzavřeno
exported Exportovaná Exportovaná v účetní agendě

Osobní vyúčtování

Připravujeme

Fidoo účet

/v2/mvc-transaction/get-transactions
Poskytuje informace k jednotlivým transakcím na Fidoo účtu (dobití a vybití Fidoo účtu, dobití a vybití karet, poplatky, uhrazená fakturace a další).

HodnotaPopisPříklad dat
transactionIdSystémové ID transakce567ac61d-11cc-4596-844f-214721b2a4dc
transactionCreateDateČasové razítko vytvoření transakce2020-10-15T09:38:59Z
transactionType *)Typ transakcecard-creation-fee
transactionOriginalAmountPůvodní částka99
transactionOriginalCurrencyPůvodní měnaCZK
transactionSettledAmountÚčtovaná částka-99
transactionSettlementDateDatum zaúčtování2020-10-15T09:39:03Z
cardIdSystémové ID platební karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami)042ca2da-6614-4a10-a575-526fd084f201
cardMaskedNumberMaskované číslo platební karty549546******6231
cardEmbossNameEmbosované jméno na kartěUZIVATELTESTOVACI
transactionInitiatedUserEmailEmail uživatele, který transakci iniciovaltest@fidoo.com
transactionInitiatedUserNameOznačení uživatele, který transakci iniciovalJan Novak
transactionNotePoznámka k transakciLoading money to the account
clientAccountNumberČíslo protiúčtu21312312312/1234
variableSymbolVariabilní symbol123456
specificSymbolSpecifický symbol123456

*) Popis typů transakcí na Fidoo účtu

Transaction typePopis hodnoty
atm-feePoplatek za výběry z bankomatu
balance-adjustmentDoúčtování transakce
card-renewal-feePoplatek za obnovu Fidoo karty
card-creation-feePoplatek za výrobu Fidoo karty
card-loadDobití karty
card-unloadOdbití prostředků z karty na Fidoo účet
fee-balance-adjustmentBonus
insurance-feePoplatek za Direct cestovní pojištění
monthly-service-feePoplatek za vedení Fidoo karty
mvc-loadPřevod na Fidoo účet
mvc-unloadPřevod z Fidoo účtu
online-account-feePoplatek za služby Fidoo
otherOstatní transakce
refundBonus

Nastavení

Nákladová střediska

/v2/settings/get-cost-centers – výpis seznamu nákladových středisek
/v2/settings/add-cost-center – vytvoření nákladového střediska
/v2/settings/delete-cost-center – smazání nákladového střediska (přepnutí do stavu „deleted“)
/v2/settings/update-cost-center – aktualizace dat nákladového střediska

HodnotaPopisVzor dat
idSystémové ID položkyd4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
codeKód nákladového střediska ve FidooNS001
nameNázev nákladového střediska ve FidooNázev střediska nový 1
state

Stav nákladového střediska ve Fidoo

active – aktivní a zobrazuje se uživatelům
– inactive – vypnuté, nenabízí se uživatelům
deleted – smazané, nezobrazuje se ve Fidoo

active / inactive / deleted

Projekty

/v2/settings/get-projects – výpis seznamu projektů
/v2/settings/add-project – vytvoření projektu
/v2/settings/delete-project – smazání projektu (přepnutí do stavu „deleted“)
/v2/settings/update-project – aktualizace dat projektu

HodnotaPopisVzor dat
idSystémové ID položky3d161bfd-e46e-4afe-ba35-874e4f912db9
codeKód nákladového střediska ve Fidooprojekt1
nameNázev nákladového střediska ve FidooNázev projektu 1
state

Stav projektu ve Fidoo

active – aktivní a zobrazuje se uživatelům
– inactive – vypnuté, nenabízí se uživatelům
deleted – smazané, nezobrazuje se ve Fidoo

active / inactive / deleted

Členění DPH

/v2/settings/get-vat-breakdowns – výpis seznamu členění DPH
/v2/settings/add-vat-breakdown – smazání členění DPH (přepnutí do stavu „deleted“)
/v2/settings/delete-vat-breakdown – smazání členění DPH (přepnutí do stavu „deleted“)
/v2/settings/update-vat-breakdown – aktualizace dat členění DPH

HodnotaPopisVzor dat
idSystémové ID položky9aea73a4-4403-40f4-9352-33bc2c68df9f
codeKód členění DPH ve FidooPDB2
nameNázev členění DPH ve FidooDPH vstup 10%
state

Stav členění DPH ve Fidoo

active – aktivní a zobrazuje se uživatelům
– inactive – vypnuté, nenabízí se uživatelům
deleted – smazané, nezobrazuje se ve Fidoo

active / inactive / deleted

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.