Search
Close this search box.
Úvod Užitečné informace Co je to FATCA / CRS

Co je to FATCA / CRS

FATCA neboli Foreign Accounts Tax Compliance Act, zákon o dodržování daňových předpisů u zahraničních účtů, je federální zákon Spojených států amerických, který vyžaduje, aby právnické osoby ze Spojených států, včetně fyzických osob, které sídlí mimo území USA, hlásily finanční účty, které mají mimo území USA. Tento zákon zároveň vyžaduje, aby zahraniční finanční instituce hlásily úřadu Internal Revenue Service (IRS), což je obdoba finančního úřadu v České republice, účty svých amerických klientů.

Společný standard výkaznictví (v angličtině „Common Reporting Standard“ a zkráceně „CRS“) je jednotný a globální systém pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti. Byl vypracován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a je určen k zabránění přeshraničním daňovým únikům a daňovým podvodům nejen v České republice, ale ve všech státech, které k CRS přistoupily, resp. přistoupí.

Ve smyslu FATCA/CRS je Direct Fidoo Payments s.r.o., tzv. Oznamující českou finanční institucí a je povinna zjistit a zaznamenat informace o daňové příslušnosti svého klienta.

Česká legislativa

CRS a FATCA je v české legislativě upraveno zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (“Zákon”).

Zákon upravuje procesní postupy automatické výměny informací získávaných od finančních institucí, mezi které patří i Direct Fidoo payments s.r.o. a zároveň sjednocuje postupy při automatické výměně informací pro daňové účely dle globálního standardu s postupy, které vyžaduje tzv. Dohoda FATCA uzavřená mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 72/2014 Sb. m. s.

Co požaduje Fidoo Payments od klientů

Fidoo Payments požaduje od klientů vyplnění jednoduchého online formuláře, ve kterém nám klient potvrdí, jaký typ společnosti dle zákona 164/2013 Sb. je a případně, zda je jeho daňový domicil v ČR. Pokud není klient daňovým rezidentem v ČR, pak potřebujeme vědět, ve které zemi je daňovým rezidentem včetně vašeho TIN (tax identification number).

Nejčastěji kladené dotazy

Česká republika se zavázala zapojit do CRS a implementovala CRS do české legislativy. České finanční instituce (tj. banky, pojišťovny, platební instituce apod.) musí prověřovat daňový status svých klientů a relevantní klienty oznamovat finančnímu úřadu.

 • Jedná se o vymezení české daňové rezidence podle právních předpisů ČR. Pokud fyzická osoba podnikatel či právnická osoba nemá českou daňovou rezidenci, určí svoji daňovou rezidenci podle příslušné zahraniční legislativy a souvisejících uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • Právnické osoby/Fyzické osoby podnikatelé – daňovými rezidenty ČR jsou obvykle ty právnické osoby či jednotky, které mají v ČR sídlo nebo místo svého vedení (tj. místo, ze kterého jsou řízeny). Právnické osoby, které nejsou českými daňovými rezidenty, určují svou daňovou rezidenci podle příslušné zahraniční legislativy a souvisejících uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění.

Pravidla pro určení daňové rezidence se mohou lišit v různých zemích, pokud si nejste jistý(á), kde jste daňovým rezidentem, doporučujeme zkonzultovat to s vaším správcem daně (finančním úřadem) nebo s vaším daňovým poradcem.

Jedná se o unikátní číslo přidělené v daném státě primárně pro daňové účely. Pokud jej neznáte, je nutné zjistit DIČ u správce daně ve státě, kde jste daňovým rezidentem

Například v ČR přiděluje DIČ správce daně obvykle dle následujících pravidel:

 • Fyzické osoby podnikající mají obvykle DIČ vycházející z rodného čísla bez lomítka (tj. 9 či 10 číslic), před tímto číslem je uvedena předpona CZ.
 • Právnické osoby mají obvykle DIČ vycházející z identifikačního čísla (IČ) korporace či jednotky dle obchodního rejstříku, před tímto číslem je uvedena předpona CZ.

Jedná se o dokument, který vám vystaví váš místně příslušný finanční úřad (v zemi, kde jste daňovým rezidentem). Dokument je vydáván zpětně na vyžádání. Tímto potvrzením dokumentujete vaši daňovou rezidenci v případě, že to po vás budeme požadovat vzhledem k tomu, že nalezneme ve vašich údajích rozpor.

 • Entita, která není aktivní nefinanční entitou, která má zejména tzv. pasivní příjem:
  • Základní vymezení pasivních společností
   • Výnosy společnosti z finanční činnosti (v rámci výkazu zisků a ztrát) tvořily více než 50% celkových výnosů společnosti.
   • Společnost primárně vlastní nemovitosti, které z více jak 50% pronajímá.
   • Společnost primárně vlastní podíly v jiných společnostech, má více jak 50% celkových hrubých příjmů z dividend, poskytnutých licencí nebo patentů, z úroků nebo dluhopisů.
   • Činnosti společnosti jsou kombinací výše uvedených pasivních společností, tj. má více než 50% z celkových hrubých příjmů z pronájmů budov, prostorů, bytů, skladů apod., dividend, dluhopisů, úroků, z poskytnutých licencí nebo patentů.
  • Konkrétní typy činností pasivní nefinanční entity
   • Činnost holdingových společností
   • Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
   • Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí
   • Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Tzv. dvojí rezidenství pro daňové účely je obecně možné, ale nedochází k němu příliš často (v návaznosti na aplikaci pravidel mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění). Vzhledem k odlišným pravidlům určení daňové rezidence v jednotlivých zemích však může tato situace nastat a Vy budete mít daňovou rezidenci ve více státech současně – v takovémto případě potřebujeme znát obě tyto daňové rezidence a související daňová identifikační čísla. Budeme po Vás také rovněž požadovat doložení těchto daňových rezidencí prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu z obou zemí.

Vaše údaje platné k 31. 12., budou předány českému správci daně (finančnímu úřadu), a to nejpozději do 30. 6. následujícího roku, a ten je následně předá správci daně v zemi, kde je vaše entita daňovým rezidentem. S údaji je nakládáno v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů a jsou sdělovány pouze správci daně na základě zákonných požadavků.

Co bude hlášeno správci daně

 • Na základě provedených postupů náležité péče o klienta je Fidoo Payments povinno zasílat na roční bázi údaje o tzv. “oznamovaných účtech” českému správci daně.

Oznamovaným účtem se rozumí: finanční účet držený jednou nebo více oznamovanými osobami (nebo pasivní nefinanční entitou s jednou nebo více skutečnými majiteli, kteří jsou oznamovanou osobou)

Oznamovanou osobou se rozumí: fyzická osoba nebo právnická osoba, jenž je rezidentem v oznamované jurisdikci podle daňových zákonů této jurisdikce s výjimkou:

 • entity/právnické osoby pravidelně obchodované na trzích cenných papírů a jejich propojené osoby
 • vládního subjektu
 • mezinárodní organizace
 • centrální banky a finanční instituce

Oznamované údaje:

Identifikace oznamovaných osob, které jsou majiteli účtů nebo skutečnými majiteli entit/právnických osob:

 • jméno
 • adresa
 • země daňové rezidence
 • DIČ/TIN
 • datum narození
 • místo narození

Identifikace oznamované osoby entity/právnické osoby:

 • název
 • adresa sídla
 • země daňové rezidence
 • DIČ/TIN

Číslo (oznamovaného) účtu
Název a identifikační číslo finanční instituce
Zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku/uzavření účtu

Pozn.: V případě nulového nebo záporného zůstatku je oznámena nula.
Pokud byl účet uzavřen v průběhu roku, pak hodnota v době uzavření.