Search
Close this search box.
Úvod Užitečné informace Etický kodex Fidoo

Etický kodex Fidoo

Desatero etického jednání

  1. Dodržujeme právní předpisy a vnitřní směrnice společnosti, respektujeme etická pravidla a ctíme základní firemní hodnoty.
  2. Nepodporujeme ani netolerujeme korupci, uplácení, podvody či jinou formu trestné činnosti.
  3. Chráníme důvěrné informace, osobní informace a firemní data, ať už se týkají samotné společnosti, klientů či obchodních partnerů, dodržujeme mlčenlivost, a to i po skončení pracovního vztahu či naší spolupráce.
  4. Předcházíme střetu zájmů v jakékoliv podobě.
  5. Dodržujeme pravidla pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti.
  6. S klienty i obchodními partnery jednáme vždy profesionálně a komunikujeme férově.
  7. Poskytujeme klientům, akcionářům i dohledovým orgánům vždy úplné, přesné a pravdivé informace o nabízených službách, jednáme čestně a transparentně.
  8. Vyvarujeme se jakýchkoliv nepravdivých, neuctivých či obdobných výroků o klientech nebo konkurenčních společnostech.
  9. Udržujeme na pracovišti přátelské prostředí a vyvarujeme se nerovného zacházení, diskriminace nebo obtěžování v jakékoliv formě.
  10. Chráníme společenské hodnoty a životní prostředí.