Search
Close this search box.
Úvod Užitečné informace Whistleblowing

Whistleblowing

Informace k podání oznámení ohledně protiprávního jednání (whistleblowing)

V rámci tohoto dokumentu jsou upraveny možnosti pro podání oznámení ohledně protiprávního jednání (whistleblowing), které se může týkat společnosti Direct Fidoo Payments s.r.o. (dále jen „Společnost“) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Právní předpisy“).

Kdo může oznámení podat

Pouze fyzické osoby ve vztahu ke Společnosti:

 • zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu,
 • osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, nebo
 • uchazeč o práci nebo jinou obdobnou činnost ve Společnosti

Pro ostatní osoby Společnost vylučuje možnost podat oznámení prostřednictvím zavedeného oznamovacího systému.

Jaké jednání je možné oznámit

Oznámení lze učinit o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje Právní předpisy nebo
 4. porušuje jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • ochrany životního prostředí,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie, a případně další.

Jak lze oznámení učinit

Oznamovatel má právo podat oznámení u určené příslušné osoby Společnosti: Ing. Lucie Kropáčková, a to následujícími způsoby.

 • elektronicky na emailovou adresu whistleblowing@fidoo.com, kdy předmět oznámení musí být označen jako „Důvěrný“ a určený pouze k rukám příslušné osoby;
 • písemně dopisem adresovaným výslovně do vlastních rukou příslušné osoby na adresu

Areál Port7

Pod Dráhou 1636/1

170 00 Praha 7 – Holešovice.

Zalepenou obálku je nutné výslovně označit slovem NEOTEVÍRAT – DŮVĚRNÉ.

V takovém případě smí tuto obálku otevřít pouze příslušná osoba;

 • telefonicky na tel. číslo příslušné osoby +420 702 284 546, a to v pracovní dny mezi 8 – 16 hod;
 • osobně po předchozí telefonické elektronické domluvě s příslušnou osobou, a to v pracovní dny mezi 8 – 16 hod.

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba se souhlasem oznamovatele zvukovou nahrávku nebo záznam a umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, vyjádřil.

Oznamovatel má možnost oznámení podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Oznamovatel však není oprávněn podávat oznámení o skutečnostech týkajících se porušení zákona č.  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V případech oznámení týkajících se porušení uvedeného zákona se mohou oznamovatelé obracet na Finanční analytický úřad (FAÚ): Oznámení o podezřelém obchodu | FAÚ (gov.cz)

Oznámení lze podat také anonymně. V případě, že oznamovatel chce být informován o průběhu a výsledku řešení, je nutné, aby na sebe zanechal kontakt.


Jak bude oznámení vyřizováno

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 kalendářních dnů, nejvýše však dvakrát, o čemž bude oznamovatel předem informován.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že se nejedná o oznámení podle Právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Oznamovatel je povinen poskytnout pověřené osobě součinnost pro šetření oznámení. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. Příslušná osoba zároveň poučí oznamovatele o jeho právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti.

Garance ochrany oznamovateli

Společnost se zavazuje, že bude oznamovateli a dalším dotčeným osobám zajištěna trvalá ochrana a důvěrnost k informacím uvedeným v oznámení. Ochrana spočívá zejména v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Do vnitřního oznamovacího systému má přístup pouze pověřená příslušná osoba Společnosti. Totožnost oznamovatele nebude bez jeho souhlasu sdělena nikomu dalšímu.

Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, vystavuje se postihu.