Aktuální situace

Aktuální novinky

26.11.2020

15:07 S radostí vám oznamujeme, že jsme minulý týden úspěšně přešli na nového poskytovatele platebních služeb a vše nyní funguje naprosto bez problémů. Jsme opravdu rádi, že tímto můžeme uzavřít kapitolu Wirecard z letošního léta. Chtěli jsme vám touto cestou poděkovat za vaši přízeň, spolupráci a trpělivost.

26.11.2020

15:07 We are glad to inform you that we have successfully changed our payment services provider last week and now all operations are without any issues. We can now close the Wirecard issue chapter from this summer. We want to thank you this way for your goodwill, cooperation and patience.

18.11.2020

12:01 S novým poskytovatelem služeb, kterým se od 19. 11. 2020 stává Payrnet Limited, se mění také číslo bankovního účtu pro nabíjení peněz na váš Fidoo účet. Nově bude účet vedený u Komerční banky, a.s.

Nové číslo účtu: 123-2877530277 / 0100

Variabilní symbol: zůstává stejný

Co to pro vás tedy znamená?

 • Od 19. 11. 2020 již nelze posílat prostředky na původní účet v ING.
 • Dne 19. 11. 2020 budou všechny zbývající prostředky z původního účtu u ING automaticky převedeny.
 • Od 19. 11. 2020 nabíjejte peníze pouze na výše uvedený nový účet v KB.
 • Přenastavte si trvalé příkazy inkasa na vašem firemním bankovním účtu.
 • Předejte tuto informaci u vás ve firmě osobám, které mohou nabíjet Fidoo účet.

 

Dne 19. 11. 2020 Vám ještě pro jistotu pošleme SMS zprávu s upozorněním, abyste si číslo nezapomněli změnit.

Oznámení o změně poskytovatele, jako součást smluvní dokumentace, naleznete zde.

18.11.2020

12:01 As Payrnet Limited becomes a new service provider on 19th November 2020, the bank account number for loading your Fidoo account also changes. The new account will be held with Komerční banka a.s.

New account number: 123-2877530277 / 0100

Variable symbol: remains the same

What does it mean for you?

 • Don´t transfer money to former ING account  after the 19th November 2020.
 • All remaining money from former ING account will be automatically transferred on the 19th November 2020.
 • Transfer money only to the new account number held with Komerční banka from the 19th November 2020.
 • Change your standing orders and direct debits at your company bank account.
 • Pass this information to those who are loading the Fidoo account.

 

On 19th November 2020 we will also send you a SMS message as a reminder to change the account number.

Notification of Change of Service Provider as a part of contract documentation can be found here.

4.11.2020

16:31 Upřesňujeme 2 důležité věci týkají se přechodu na nového vydavatele elektronických peněz.

 1. Nabíjení peněz (převodem či inkasy) na Fidoo účet doporučujeme realizovat do pátku 13. 11. 2020. Více naleznete v otázkách níže.
 2. Žádost o zpětný převod peněz z Fidoo účtu zpět na vás firemní účet bude možné zadat do středy 4. 11. 2020.

V mezidobí (do 19. 11. 2020) budou obě tyto funkce ve Fidoo aplikaci dočasně nedostupné. Od čtvrtka 19. 11. 2020 budou všechny funkce plně obnoveny s napojením na nový účet KB.

Děkujeme za pochopení.

2.11.2020

15:51 Jak jsme vás již informovali, přecházíme k novému vydavateli elektronických peněz, který nahradí společnost Wirecard Card Solutions Limited. Jako nového partnera jsme vybrali společnost PayrNet ze skupiny Railsbank. K přechodu ke společnosti PayrNet Limited dojde dne 19.11.2020.

Co to pro vás znamená?

 • Celý převod proběhne bez nutnosti změn ve smluvní dokumentaci.
 • Není potřeba měnit vaší Fidoo kartu.
 • Vaše prostředky z ING účtu převedeme na nový účet v Komerční bance.
 • Přechod nemá vliv na provoz a dostupnost celé Fidoo služby.
 • V období od 5.-19.11.2020 mohou být omezeny některé služby související s ING účtem, zejména možnost odbití prostředků zpět na váš firemní účet.  Aktuální informace vždy naleznete na této stránce.

Mění se tedy něco?

 • Ano. Už nyní víme, že v rámci převodu budeme bohužel muset hned 2x změnit číslo účtu pro nabíjení vašeho Fidoo účtu. Nové číslo účtu Vám včas sdělíme, abyste si mohli připravit přenastavení jednorázových příkazů či inkas.

Proč je nutná změna účtu?

Vaše prostředky byly původně uloženy u společnosti Wirecard v ING bance. Vzhledem k tomu, že není možné dále využívat účtu ING, budou vaše peníze nově vedeny a bezpečně uloženy na účtech společnosti Komerční banka, a.s.  Všechna ustanovení týkající se bezpečnosti vašich peněžních prostředků, tak jak je uvedeno v Obchodních podmínkách Fidoo, zůstávají beze změn – klientské prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu odděleně od provozních prostředků společnosti a jsou pojištěny v případě úpadku Komerční banky v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy do výše 100.000 EUR.

Skupina Railsbank se zároveň rozhodla založit i samostatnou právní entitu v Litvě (PayrNet UAB), aby mohla i po Brexitu plnohodnotně obsluhovat své klienty v rámci EU. Z tohoto důvodu budeme ke společnosti PayrNet UAB přecházet koncem tohoto roku. Společnost PayrNet UAB jako samostatně regulovaný subjekt je povinna mít vlastní bankovní účet pro finanční instituce v Komerční bance, a proto budeme společně muset udělat změnu vašeho účtu ještě jednou.

V případě jakýchkoliv dotazů k přechodu k novému vydavateli se na nás neváhejte obrátit.

2.11.2020

15.51 As we have already informed you, we are moving to a new electronic money issuer to replace Wirecard Card Solutions Limited. We have chosen PayrNet from the Railsbank Group as our new partner. The transfer to PayrNet Limited will take place on November 19, 2020.

What does this mean for you?

 • The entire transfer will take place without the need to change the contractual documentation.
 • No need to change your Fidoo card.
 • Your money will be transfered from ING account to a new account at Komerční banka.
 • The transition does not affect the operation and availability of the entire Fidoo service.
 • From November 5th to 19th 2020, some services related to the ING account may be limited, in particular the possibility of withdrawing funds back to your company account. You can always find current information on the website

Is there anything to be changed?

 • Yes. We already know now that as part of the transfer, unfortunately we will have to change the account number twice to refill your Fidoo account. We will inform you of the new account number in due time so that you can prepare and reset the one-off payment orders or direct debits.

Why is it necessary to change the account number?

Your funds were originally deposited with Wirecard at ING Bank. Due to the fact that it is no longer possible to use the ING bank account, your money will be newly maintained and securely deposited in the accounts of Komerční banka, a.s. All provisions concerning the security of your funds, as set out in the Fidoo Business Terms and Conditions, remain unchanged – client funds are kept in a special account separate from the company’s operating funds and are insured in the event of Komerční banka’s bankruptcy in accordance with the legal conditions up to EUR 100,000.

At the same time, the Railsbank Group has decided to establish an independent legal entity in Lithuania (PayrNet UAB) in order to be able to fully serve its clients within the EU even after Brexit. For this reason, we will be joining PayrNet UAB later this year. PayrNet UAB, as a independently regulated entity, is obliged to have its own bank account for financial institutions at Komerční banka, and therefore we will have to change your account together with you once again.

If you have any questions, don´t hesitate to contact us.

2.11.2020

15:51 Jak jsme vás již informovali, přecházíme k novému vydavateli elektronických peněz, který nahradí společnost Wirecard Card Solutions Limited. Jako nového partnera jsme vybrali společnost PayrNet ze skupiny Railsbank. K přechodu ke společnosti PayrNet Limited dojde dne 19.11.2020.

Co to pro vás znamená?

 • Celý převod proběhne bez nutnosti změn ve smluvní dokumentaci.
 • Není potřeba měnit vaší Fidoo kartu.
 • Vaše prostředky z ING účtu převedeme na nový účet v Komerční bance.
 • Přechod nemá vliv na provoz a dostupnost celé Fidoo služby.
 • V období od 5.-19.11.2020 mohou být omezeny některé služby související s ING účtem, zejména možnost odbití prostředků zpět na váš firemní účet.  Aktuální informace vždy naleznete na této stránce.

Mění se tedy něco?

 • Ano. Už nyní víme, že v rámci převodu budeme bohužel muset hned 2x změnit číslo účtu pro nabíjení vašeho Fidoo účtu. Nové číslo účtu Vám včas sdělíme, abyste si mohli připravit přenastavení jednorázových příkazů či inkas.

Proč je nutná změna účtu?

Vaše prostředky byly původně uloženy u společnosti Wirecard v ING bance. Vzhledem k tomu, že není možné dále využívat účtu ING, budou vaše peníze nově vedeny a bezpečně uloženy na účtech společnosti Komerční banka, a.s.  Všechna ustanovení týkající se bezpečnosti vašich peněžních prostředků, tak jak je uvedeno v Obchodních podmínkách Fidoo, zůstávají beze změn – klientské prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu odděleně od provozních prostředků společnosti a jsou pojištěny v případě úpadku Komerční banky v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy do výše 100.000 EUR.

Skupina Railsbank se zároveň rozhodla založit i samostatnou právní entitu v Litvě (PayrNet UAB), aby mohla i po Brexitu plnohodnotně obsluhovat své klienty v rámci EU. Z tohoto důvodu budeme ke společnosti PayrNet UAB přecházet koncem tohoto roku. Společnost PayrNet UAB jako samostatně regulovaný subjekt je povinna mít vlastní bankovní účet pro finanční instituce v Komerční bance, a proto budeme společně muset udělat změnu vašeho účtu ještě jednou.

V případě jakýchkoliv dotazů k přechodu k novému vydavateli se na nás neváhejte obrátit.

2.11.2020

15.51 As we have already informed you, we are moving to a new electronic money issuer to replace Wirecard Card Solutions Limited. We have chosen PayrNet from the Railsbank Group as our new partner. The transfer to PayrNet Limited will take place on November 19, 2020.

What does this mean for you?

 • The entire transfer will take place without the need to change the contractual documentation.
 • No need to change your Fidoo card.
 • Your money will be transfered from ING account to a new account at Komerční banka.
 • The transition does not affect the operation and availability of the entire Fidoo service.
 • From November 5th to 19th 2020, some services related to the ING account may be limited, in particular the possibility of withdrawing funds back to your company account. You can always find current information on the website

Is there anything to be changed?

 • Yes. We already know now that as part of the transfer, unfortunately we will have to change the account number twice to refill your Fidoo account. We will inform you of the new account number in due time so that you can prepare and reset the one-off payment orders or direct debits.

Why is it necessary to change the account number?

Your funds were originally deposited with Wirecard at ING Bank. Due to the fact that it is no longer possible to use the ING bank account, your money will be newly maintained and securely deposited in the accounts of Komerční banka, a.s. All provisions concerning the security of your funds, as set out in the Fidoo Business Terms and Conditions, remain unchanged – client funds are kept in a special account separate from the company’s operating funds and are insured in the event of Komerční banka’s bankruptcy in accordance with the legal conditions up to EUR 100,000.

At the same time, the Railsbank Group has decided to establish an independent legal entity in Lithuania (PayrNet UAB) in order to be able to fully serve its clients within the EU even after Brexit. For this reason, we will be joining PayrNet UAB later this year. PayrNet UAB, as a independently regulated entity, is obliged to have its own bank account for financial institutions at Komerční banka, and therefore we will have to change your account together with you once again.

If you have any questions, don´t hesitate to contact us.

Nenechte si ujít novinky. Zadejte váš email a my vám pošleme zprávu, jakmile budeme přidávat něco nového.

Odpovídáme na otázky, které vás zajímají

Prostředky, které budou do pondělí 16. 11. 2020 připsány na ING účet, bude taktéž připsány na váš Fidoo účet.  Doporučujeme zadat jednorázový převod z vašeho firemního účtu nejpozději v pátek 13.11.2020.

Jednorázové inkaso doporučujeme zadat nejpozději ve čtvrtek 12. 11. 2020. Pokud máte ve Fidoo aplikaci nastavené chytré inkaso, upozorňujeme, že od pátku 13. 11. 2020 nebudou tato inkasa prováděna.

Oba typy inkasa budou opět plně funkční od čtvrtka 19. 11. 2020.

Ne, to bohužel není možné. První nabití bude možné realizovat až ve čtvrtek 19. 11. 2020.

Peníze nebudou připsány na Fidoo účet a prostředky se vrátí zpět na bankovní účet odesílatele.

Nejpozději do středy 4. 11. 2020. Od čtvrtka 5. 11. 2020 do čtvrtka 19. 11. 2020 nebude možné požádat o odbití prostředků ve Fidoo aplikaci.

Ne, pro vaší účetní zůstává vše při starém.

Proces reklamace se také nijak nemění. Jakmile reklamaci podáte, začneme ji zpracovávat v souladu s Reklamačním řádem.

Railsbank Technology Limited je britská společnost, která od roku 2016 poskytuje software pro převody finančních prostředků, online platby, platební karty a další finanční služby.

PayrNet Limited je dceřiná společnost Railsbank Technology Limited, která je nositelem licence instituce elektronických peněz a může poskytovat platební služby.  Ve Velké Británii patří mezi 4 největší instituce elektronických peněz. Aby mohla tato společnost poskytovat své služby i po Brexitu, získali licenci instituce elektronických peněz také v Litvě pod názvem PayrNet UAB.

Jedním z hlavních důvodů byly přetrvávající nejasnosti kolem Brexitu. Skupina Railsbank se rozhodla založit samostatnou právní entitu v Litvě (Payrnet UAB), aby mohla i po Brexitu plnohodnotně obsluhovat své klienty v rámci EU.

Wirecard Card Solution Limited ukončuje svou činnost. Technologie, klientské portfolio a část zaměstnanců prodali právě společnosti PayrNet /Railsbank.

Držitelem účtu uvedeného v rámcové smlouvě je vždy poskytovatel platební služby. Držitelem účtu u ING je společnost Wirecard Card Solutions Limited Držitelem účtu u Komerční banky je společnost PayrNet Limited a koncem roku to bude litevská entita PayrNet UAB.

Veškerá činnosti společnosti Wirecard Card Solutions Limited, se kterou české Fidoo spolupracuje a využívá pro vydávání platebních karet a poskytování platebních služeb, byly dočasně pozastaveny na základě rozhodnutí regulátora finančního trhu Financial Conduct Authority (FCA) ve Velké Británii. K tomuto preventivnímu opatření došlo v návaznosti na insolvenci německého Wirecard AG. FCA provádí od 26.6.2020 šetření ve společnosti Wirecard Card Solutions Limited, jejichž cílem je ověřit, že všechny klientské prostředky jsou v bezpečí na zvláštních účtech oddělených od provozních účtů společnosti. Na základě výsledků postupně uvolňuje všechna omezení. Proto je služba Fidoo opět v provozu.

Wirecard má několik separátních společností. Insolvence je uvalena Wirecard AG. Fidoo ale spolupracuje s Wirecard Card Solutions Limited, u které byly opatření pouze dočasného a preventivního charakteru, aby se regulátor přesvědčil, že společnost klientské prostředky řádně spravuje. FCA naopak zakázalo společnosti Wirecard Card Solutions Limited převody finančních prostředků v rámci skupiny Wirecard, pokud nejsou podloženy poskytnutými službami či nejsou jinak odůvodněné.

Věříme, že několikadennímu výpadku podobného typu již nedojde. Drobné provozní či funkční výpadky (v řádu minut či několika málo hodin) se mohou i nadále vyskytnout.

Bohužel nemohli, ač bychom rádi. Wirecard AG je (resp. byl) společností v top 30 v Německu a kvalitu jeho služeb nikdo nezpochybňoval. Audit financí bohužel ukázal na velké nesrovnalosti a rychlost opatření a jejich rozsah nikdo neočekával. Přestože se problém přímo nedotýká společnosti, se kterou Fidoo spolupracuje, FCA právě z preventivních důvodů zahájila šetření s cílem se ujistit, že v britské entitě je vše v pořádku a klientské prostředky jsou v bezpečí. S výsledky šetření jsme samozřejmě spokojeni.

V současné době žádáme o vlastní licenci u ČNB. Tím se zbavíme závislosti na partnerech a regulovat nás bude přímo ČNB. Celý proces získání licence ale bohužel netrvá týdny, ale měsíce. Paralelně prověřujeme i jiné, rychlejší možnosti, jak klientům zajistit plnou dostupnost služeb Fidoo.

Všechny klientské prostředky jsou uloženy na zvláštních účtech, oddělených od provozních účtů společnosti Wirecard Card Solutions Limited a v současné době jsou pod kontrolou FCA. Tyto prostředky mohou být použity pouze v souladu s poskytovanými službami. Zároveň Wirecard Card Solutions Limited nesmí činit převody v rámci skupiny Wirecard do ostatních společností, aniž by tyto převody byly odůvodněné a podložené.  Dle prohlášení FCA na svých webových stránkách by restrikce uvalené na Wirecard Card Solutions Limited neuvolnila, pokud by si nebyla zcela jista, že klientské prostředky jsou v bezpečí.

Účet společnosti Wirecard Card Solutions Ltd. (dále jen „WDCS“) u ING Bank N.V. je platebním účtem a peněžní prostředky na tomto účtu jsou spravovány jako oddělené finanční prostředky zákazníků. Peněžní prostředky na platebním účtu jsou kryty pojištěním vkladů v maximálním rozsahu do výše 100 000 EUR a dle podmínek stanovených právními předpisy.

Starší zprávy

13.10.2020

9:20 Se společností PayrNet UAB jsme v neustálé komunikaci a pracujeme na tom, aby přechod k novému poskytovateli proběhl bezproblémově.

15.9.2020

11:26 Jak jsme vás již na začátku září informovali, v polovině listopadu přecházíme k novému vydavateli elektronických peněz, který nahradí společnost Wirecard Card Solutions Limited. Jako nového partnera jsme vybrali společnost PayrNet UAB.

PayrNet UAB je regulovaným subjektem se sídlem v Litvě a jedná se o dceřinou společnost Railsbank Technology Limited. Railsbank Technology Limited je britská společnost, která od roku 2016 poskytuje software pro převody finančních prostředků, online platby, platební karty a další finanční služby.  Railsbank Technology Limited přebírá většinu klientů společnosti Wirecard Card Solutions Limited v celé Evropě, některé právě prostřednictvím dceřiné společnosti PayrNet Limited. Dalším důvodem, proč jsme vybrali právě tuto litevskou společnost je fakt, že provoz Fidoo nebude ohrožen v případě jakéhokoliv scénáře Brexitu.

31.8.2020

12:31 Naší prioritou je přinášet vám dlouhodobě kvalitní a bezpečné služby a zajistit 100% provoz všech funkcí Fidoo. Proto v polovině listopadu 2020 přecházíme k novému vydavateli elektronických peněz, který nahrazuje současného vydavatele, společnost Wirecard Card Solutions Limited.

Aktuálně jsme ve finální fázi výběru nového partnera, který splňuje naše kvalitativní a bezpečností standardy. Očekáváme, že finální rozhodnutí o vydavateli proběhne do poloviny září 2020. Abychom mohli přechod učinit co nejjednodušeji, bez potřeby uzavírat novou rámcovou smlouvu, potřebujeme v následujících dnech udělat změnu v současných Obchodních podmínkách Wirecard. Změna se týká práva současného vydavatele elektronických peněz (Wirecard Card Solutions Limited) postoupit smlouvu s klientem na nového vydavatele elektronických peněz, který ho v plném rozsahu nahradí.

Důležitou informací rovněž je, že přechod k novému vydavateli na vás nemá žádný jiný dopad. Nebude případně nutné měnit smluvní dokumentaci či vyměňovat všechny platební karty.

21.8.2020

15:06 Možná jste v posledních dnech se v médiích zaznamenali informace, že společnost Wirecard Card Solutions Limited se chystá na proces prodeje novému investorovi. Nejčastěji se mluví o společnosti Railsbank Technology Limited. Případný vstup nového investora však vnímáme pozitivně, protože je zájem o zajištění stabilního fungování pro všechny naše současné i budoucí klienty. Nigel Verdon, zakladatel společnosti Railsbank Technology Limited, sám v rozhovoru pro Sifted.eu uvedl, že oceňuje opatření FCA vůči Wirecard Card Solutions Limited. Podle jeho názoru šlo o jedinou možnost, jak zajistit bezpečnost finančních prostředků všech klientů.

My ve Fidoo oceňujeme, že případný nový investor bude schopen zajistit i nadále stabilní provoz. Nicméně naší prioritou je přinášet vám dlouhodobě kvalitní a bezpečné služby, a proto jsme u ČNB již v průběhu července podali žádost o vlastní licence o povolení k činnosti platební instituce.

20.7.2020

8:13 U ČNB jsme podali žádost o povolení k činnosti platební instituce, abychom v dlouhodobém horizontu zajistili bezproblémový a bezpečný chod Fidoo aplikace.

13.7.2020

14:22 Společně s Wirecard Card Solutions Limited jsme se domluvili na dočasném řešení převodu finančních prostředků z Fidoo účtu na váš klientský bankovní účet. Žádosti podané ve Fidoo aplikaci po 10:00 hod budou zpracovány až za 2 pracovní dny.

7.7.2020

12:32 Na základě monitoringu transakcí vidíme, že potíže s autorizací plateb u Mastercard byly pravděpodobně odstraněny. Čekáme na oficiální potvrzení od společnosti Mastercard.
 

3.7.2020

15:41 Fidoo účet je nyní možné bez problémů nabíjet. Zároveň jsou správně připsána všechna dobití od 29.6.2020. Ohledně možnosti převodu finančních prostředků z Fidoo účtu na váš klientský bankovní účet stále čekáme na vyjádření FCA z posledních jednání s Wirecard Card Solutions Limited.

12:30 Máme zpětnou vazbu od zákazníků, že některé platby nemohou být úspěšně autorizovány. Potíže jsou pravděpodobně způsobeny původním omezením společnosti Wirecard Card Solutions Limited vůči společnosti Mastercard. Mastercard má problém nahlášen a aktuálně ho řeší.

1.7.2020

15:55 Fidoo účet je nyní možné bez problémů nabíjet pomocí bankovního převodu (inkasa jsou zatím v řešení). Zároveň jsou správně připsána všechna dobití od 29.6.2020. Ohledně možnosti převodu finančních prostředků z Fidoo účtu na váš klientský bankovní účet stále čekáme na vyjádření FCA z posledních jednání s Wirecard Card Solutions Limited.
 

30.6.2020

13:46 Fidoo karty jsou nyní plně funkční, a to jak pro platby na terminálech, výběry z bankomatu, tak pro online platby.

0:01 Podle prohlášení FCA by mělo od 30.6.2020 0:01 hodin dojít k postupnému znovu obnovení služeb.

29.6.2020

21:09 Dnes ve 12:00 splnila společnost Wirecard Card Solutions Limited podmínku FCA na doložení vyžádané dokumentace. FCA nyní podklady přezkoumává. Dle oficiální informace na webu FCA se vše vyvíjí dobře. Uvolnění restrikcí proběhne hned, jakmile se FCA přesvědčí, že klientské prostředky jsou v bezpečí. Doufají, že další informace budou mít v brzké době.

10:38 FCA vydalo vyjádření, že během víkendu vidí významný posun v tom, jak společnost Wirecard splňuje požadavky směřující k znovu obnovení provozu. Celé vyjádření FCA si můžete přečíst zde.

8:32 Vydání tiskové zprávy k celé situaci. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chcete se podílet na zlepšování Fidoo?

Věnujte nám minutku a sdělte nám svůj názor na naše uživatelské prostředí. 

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.